Äng Björn

Forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Dalarna, Professor vid Högskolan Dalarna och Docent vid Karolinska Institutet.

Äng Björn

Björn Äng tog sin sjukgymnastexamen 2000 och försvarade sin doktorsavhandling 2007 vid Karolinska Institutet (KI) och har därefter genomfört postdoktorperiod i Washington DC (US Navy). År 2009 befordrades han till universitetslektor och utnämndes 2012 till docent vid KI. Han har en formell ledar- och lärarbakgrund med tidigare uppdrag i idrottsföreningar, gymnasieskolan, och sedan år 2000 vid KI. Björn handleder ett flertal doktorander och postdoktorer, samtliga aktiva inom klinisk forskning i samarbete med såväl specialistvård som primärvård, men även med Försvarsmakten och näringsliv. Han har genomfört mandatperiod som framröstad ledamot i styrelsen för utbildning, och vice ordförande i beredningsgrupp för internationella frågor centralt vid KI. Björns arbete med internationella utbildningsuppdrag och internationalisering i stort har resulterat i internationella utbytesavtal mellan svenska och utländska universitet, samt nya kliniska kurser för inkommande utbytesstudenter i samarbete med dåvarande Stockholms Läns Landsting.

Efter Björns postdoktorperiod i USA har han startat upp och drivit en relativt stor forskargrupp vid KI ("Musculoskeletal disorders from a biopsychosocial perspective”) men har efter sin flytt till Falun 2015 för chefstjänsten som föreståndare vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) valt att fokusera och bygga upp nya forskningsaktiviteter i Region Dalarna och Högskolan Dalarna. I juni 2020 blev Björn professor vid Högskolan Dalarna vilket skedde samtidigt som han erbjöds en ledande direktörsroll vid Region Dalarna.

Jag är sedan den 1 juni 2020 Forskning och Utbildningsdirektör (FoU-direktör) vid Region Dalarna och företräder därmed Regionen som forskningshuvudman och har ansvar för all högre utbildningsverksamhet vid Region Dalarna. Som FoU-direktör är jag direkt underställd Regiondirektören och leder idag uppbyggnaden av Region Dalarnas nya FoU-enhet vid Regionstyrelsens förvaltning. FoU-enheten inkluderar centrumbildningarna Centrum för Klinisk Forskning (CKF), Centrum för läkarutbildning (CLU) och Kliniskt träningscentrum (KTC). Enheten inkluderar även regionens samordnaransvar för strategisk forskning, forskningsinducerad innovation, biobanken, HTA-funktion samt det samordnaransvar vi har med Kliniska studier Sverige. Jag har idag en fortsatt koppling till KI och Högskolan Dalarna, främst på grund av mitt ansvar för pågående forskningsfinansiering, doktorandhandledning och övergripande ansvar för Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) vid Högskolan Dalarna.

Som FoU-direktör företräder jag Region Dalarna regionalt, nationellt och internationellt i övergripande forskningsfrågor, riktlinjer och policyn, och jag beslutar om inrättande av doktorand och postdoktorförordnanden. Som företrädare för regionens forskningshuvudmannaskap har jag övergripande regulatoriskt ansvar för samtliga forskningsprojekt i regionen vilket bland annat berör etikprövningstillstånd och övergripande avtal med externa finansiärer. Jag tecknar samarbetsavtal och utövar arbetsgivaransvaret för chefer och andra övergripande forskningsfunktioner.

Min forskningsprofil och betydelse för samhället

Min forskning fokuserar på interventionella innovationer och utvärderingar som främst avser kroniska och återkommande smärttillstånd i kroppens leder och muskler. Jag sätter focus på det translationella perspektivet i vår planering och genomförande, med syfte att länka samman studier/studieresultat och projekt i ett sammanhang som leder till klinisk och praktisk nytta. Mina publicerade artiklar inkluderar epidemiologiska studier med nationell täckning, metodstudier och objektiva mått på människans rörelse och motoriska kontroll i laboratoriemiljö. Sedan 2020 har vi en av världens största smärtrehab-databas vid högskolan Dalarna som inkluderar flera Svenska nationella kvalitetsregister, inklusive läkemedelsregistret, inkomst- utbildningsregistret och nationell täckning av uppgifter från Försäkringskassan. Samtliga dessa projekt har pågående extern finansiering från flera anslag beviljade av Vetenskapsrådet, Forte och andra finansiärer. Mina genomförda och publicerade studier omfattar även randomiserade kontrollerade studier (RCT) på behandlingseffekter i klinisk kontext med fokus på fysisk aktivitet och neuromotorisk kontroll. Ett flertal av dessa tidigare studier avser populationer som utsätts för extrema fysiska miljöer, t.ex. Försvarsmaktens piloter, amfibiesoldater, och fallskärmshoppare, men även RCT-studier i den generella populationen. År 2010 tilldelades jag pris i USA för bästa publicerade artikel inom flygmedicin7 (The Aerospace Medical Association, Phoenix 2010).

Min forskning utförs i samarbete med regioner, statliga myndigheter, företag och nationella och internationella forskningsinstitutioner. Jag jobbar medvetet med att förmedla kunskap och kompetens som är relevant för kunskapsstyrning och samhället i stort. Jag är idag aktiv i Region Dalarnas Kunskapsstyrningsgrupp som med nationell finansiering nu implementerar personcentrerade vårdförlopp avseende bland annat hjärtsvikt, osteoporos och kognitiv svikt med syfte att förbättra dagens vård och uppnå mer jämlik vård mellan Sveriges Regioner. Jag deltar aktivt med presentationer, diskussioner och forskningsmedverkan i regionala och nationella nätverk, exempelvis Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS – ett Svenskt kvalitetsregister). Sedan 2019 fram till 2022 har jag haft ett tvåårigt sakkunniguppdrag vid Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) som avser evidens vid behandling av kronisk smärta (fibromyalgi). Jag är glad och mycket tacksam att kunna lära från mina kollegor och doktorander varje dag. Min framtida forskning kommer förhoppningsvis fortsatt handla om komplexa smärttillstånd och interventionella utvecklingssteg för förbättrad hälsa och fysisk prestation, bland annat med beslutstöd som baseras på artificiell intelligens. I min egen forskning har jag i ett stort beroende, och står i stor tacksamhet, med att omge mig med kompetenta och självständiga forskare och doktorander. Detta eftersom jag främst är FoU-direktör med ansvar för våra forsknings- och utbildningscentrum och har därtill ett övergripande ansvar för forskning och högre utbildning i Region Dalarna i stort.

Vetenskapliga Publikationer

Musculoskeletal disorders and their associations with health- and work-related factors: a cross-sectional comparison between Swedish air force personnel and army soldiers. 
Tegern Matthias, Aasa Ulrika, Äng Björn O, Larsson Helena.
BMC Musculoskelet disord 2020 May 14;21(1):303. DOI: 10.1186/s12891-020-03251-z

Prognostic factors for improved physical and emotional functioning one year after interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain: Results from a national quality registry in Sweden. 
Tseli Elena, Vixner Linda, LoMartire Riccardo, Grooten Wilhelmus J A, Gerdle Björn, Äng Björn O.
Journal of rehabilitation medicine 2020:52:jrm00019. DOI: 10.2340/16501977-2648

Psychometric properties of Short Form-36 Health Survey, EuroQol 5-dimensions, and Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with chronic pain. 
LoMartire Riccardo, Äng Björn Olov, Gerdle Björn, Vixner Linda. 
Pain 2020:161:83-95. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001700

The Context Matters: A Retrospective Analysis of Life Stage at Chronic Pain Onset in Relation to Pain Characteristics and Psychosocial Outcomes. 
Owiredua Christiana, Flink Ida, Vixner Linda, Äng Björn O, Tseli Elena, Boersma Katja.
Journal of pain research 2020:13:2685-2695. DOI: 10.2147/JPR.S263035

Theoretical knowledge and self-assessed ability to perform cardiopulmonary resuscitation: a survey among 3044 healthcare professionals in Sweden. 
Silverplats Jennie, Södersved Källestedt Marie-Louise, Wagner Philippe,
Ravn-Fischer Annica, Äng Björn, Strömsöe Anneli.

Eur J of emerg med. 2020:27:368-372. DOI: 10.1097/MEJ.0000000000000692

What Is the Effectiveness of Different Duration Interdisciplinary Treatment Programs in Patients with Chronic Pain? A Large-Scale Longitudinal Register Study. 
Tseli Elena, LoMartire Riccardo, Vixner Linda, Grooten Wilhelmus Johannes Andreas, Gerdle Björn, Äng Björn O. 
Journal of clinical medicine 2020:9:Aug 29. DOI: 10.3390/jcm9092788

Hade du nytta av informationen?