Marcus Björklund

Överläkare på Ortopedkliniken på Falu Lasarett samt doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet.

Min forskning handlar om frakturer i den subaxiala halsryggen med fokus på epidemiologi, klassificering och resultat av behandling.

Halsryggen består av 7 kotor där de två översta; atlas (C1) och axis (C2) är unika anatomiskt och funktionsmässigt. Den subaxiala halsryggen utgörs av övriga kotor (C3-C7) och dessa är homogena både vad gäller morfologi och funktion. Tillsammans med disk, leder och ledband utgör två intilliggande kotor ett funktionellt segment som bygger upp kotpelaren och möjliggör rörlighet samtidigt som det skyddar ryggmärgen och nervrötter. 

Frakturer i halsryggen är relativt vanligt med en rapporterad incidens kring 12/100,000/år varav 2/3 engagerar den subaxiala halsryggen. Den relativa incidensen ökar med ökande ålder och medelåldern i vårt material är 59 år med en högre medianålder. I vårt material utgör män 69% av patienterna och skadorna hos män är oftare än för kvinnor orsakade av högenergitrauma som till exempel trafikolyckor eller fall från hög höjd. Konsekvenserna av en halsryggsfraktur kan bli stora vad gäller lidande för den enskilda patienten men också i form av utnyttjande av resurser och kostnader för samhället.

För att kunna kommunicera mellan verksamma i vården samt jämföra data i kvalitetsuppföljning och forskning spelar klassificering av frakturer stor roll. De två mest använda klassifikationssystemen för subaxiala halsryggen heter The Subaxial Cervical Spine Injury Classification System (SLIC) och AOSpine subaxial cervical spine injury classification system. Dessa klassifikationssystem är relativt komplexa vilket påverkar reliabiliteten som vid i studier visat sig endast vara måttlig.       

Svenska frakturregistret (SFR) är ett nationellt kvalitetsregister som startades 2011 och sedan 2015 registreras också frakturer i kotpelaren. Den behandlande läkaren registrerar där patienten med frakturtyp (klassifikation) samt vissa epidemiologiska data inklusive skademekanism och val av behandling.

Doktorandprojektet utgörs av observationella studier på en prospektivt insamlad kohort från SFR med vuxna patienter registrerade med en fraktur i subaxiala halsryggen 2015-2020, sammantaget 2000 patienter. Epidemiologin kommer att beskrivas för att förstå vilka som drabbas och hur. Som en del i Frakturregistret får patienterna själv skatta sitt mående före och 1 år efter skada och dessa data kommer analyseras för att få en bättre bild av hur patienternas hälsa och välbefinnande påverkas av en halsryggsfraktur. Genom data från Patientregistret kommer resultat av vald behandling (operation – konservativ behandling med nackkrage) granskas med fallerad behandling som utfallsmått och en prediktionsanalys göras med variabler från SFR och klassificering av röntgenbilder. I projektet ingår också att utvärdera en förenklad frakturklassifikation ”The Subaxial Tripod” tänkt att användas för kliniskt bruk och jämföra reliabilitet och validitet i denna mot klassifikationssystemen SLIC och AO.

Hade du nytta av informationen?