Carlsson Lars

Distriktsläkare vid Solsidans vårdcentral i Ludvika. Disputerade den 29 september vid institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, enheten för Allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Uppsala universitet.

Projekt

Effekt av tidig multidisciplinär bedömning på vårdcentral och faktorer hos doktor, patient och patientens familj som påverkar risken för långvarig sjukskrivning.

Frågeställningar runt "sjukskrivning" är vanligt förkommande inom sjukvården. Rätt handläggning initialt kan sannolikt lindra patientens sjuklighet och påskynda tillfrisknande med minskat lidande för individen och minskad ekonomisk belastning för både individ och samhälle.

Antal sjukskrivningsdagar fördubblades i början av 2000-talet och ohälsotalet ökade kraftigt i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet (33,6 dagar 1998 och 43,2 dagar 2003).

Någon somatiskt/medicinsk ökad sjuklighet som kan förklara ökningen av sjukskrivning och förtidspensioner har inte kunnat påvisas i andra typer av undersökningar av folkhälsan och under samma tid har livslängden ökat något för både män och kvinnor.

Många sjukskrivna och förtidspensionerade upplever dålig livskvalitet och även ökad dödlighet är påvisad.

Senaste åren har sjukskrivningstalen minskat. Mycket kunskap saknas om hur olika faktorer påverkar sjukskrivningsmönster. Ökad kunskap om sjukskrivningsprocesser kan sannolikt minska lidande och påskynda tillfrisknande för patienter samt optimera användandet av sjukvårdens resurser.

Första delstudien ("RUMPVALS") är en randomiserad studie av tidig multidisciplinär bedömning på vårdcentral för att förebygga långvarig sjukskrivning. Delstudie två är en kvalitativ studie av senaste årens förändringar inom sjukförsäkringens påverkan på distriktsläkares syn på sjukskrivning. Delstudie tre är en epidemiologisk studie av familjära faktorers påverkan på sjukpension. Fjärde studien ska studera hur skillnader i attityder bland läkare påverkar sjukskrivningsmönster.

Vetenskapliga publikationer

Effectiveness of two vocational rehabilitation programmes in women with long-term sick leave due to pain syndrome or mental illness: 1-year follow-up of a randomized controlled trial 
Lytsy Per, Carlsson Lars, Anderzén Ingrid
Journal of Rehabilitation medicine. 2017;49(2):170-7.

General practitioners' perceptions of working with the certification of sickness absences following changes in the Swedish social security system: a qualitative focus-group study
Carlsson L, Lännerström L, Wallman T, Holmström IK
BMC Fam Pract. 2015 Feb 21;16:21. doi: 10.1186/s12875-015-0238-5

Early multidisciplinary assessment was associated with longer periods of sick leave: a randomized controlled trial in a primary health care centre 
Carlsson L, Englund L, Hallqvist J, Wallman T
Scand J Prim Health Care. 2013 Aug 5. [Epub ahead of print]

Avhandling

Healthcare and patient factors affecting sick leave: From a primary health care perspective

Hade du nytta av informationen?