Ericson Jenny

Barnsjuksköterska, disputerade den 18 januari 2018 vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Ericson Jenny

Projekt

Proaktivt amningsstöd via telefon till mammor med prematura barn.

Amning har visats ha stor betydelse för näringsmässig, immunologisk och kognitiv utveckling hos prematura barn (< 37 graviditetsveckor).

Jämfört med delvis amning har helamning setts ha fördelar vid diarré, luftvägssjukdomar, otit, nekrotiserande enterocollit (NEC), atopiskt eksem, och typ 1 diabetes. Hos prematura barn är helamningens fördelar ännu mer uttalade.

Amningsfrekvensen är i Sverige hög, sett ur ett internationellt perspektiv, men har de senaste åren sjunkit.

Mammor till prematura barn och/eller med en låg socioekonomisk status (SES) ammar i lägre utsträckning än mammor till fullgångna barn och/eller mammor med hög SES.    

Syftet med detta projekt som är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie (RCT), är att undersöka effekten och kostnadseffektiviteten av proaktivt amningsstöd via telefon på amning, till mammor med prematura barn, efter utskrivning från neonatalavdelning.

Interventionen omfattar proaktivt (initierat av amningsstödteamet) dagligt telefonstöd från dag 1-14 efter utskrivningen. Dessutom erbjuds alltid reaktivt (mammainitierat) stöd via telefon.

Kontrollgruppen erbjuds endast reaktivt stöd där mammorna kan ringa amningsstödteamet från dag 1-14 efter utskrivningen.

Studien kommer att genomföras på fem neonatalavdelningar i Sverige; Falun, Örebro, Skövde, Karlstad och Sunderbyn. På varje avdelning finns ett amningsstödjande team med 6-8 medlemmar, som genomför de proaktiva telefonsamtalen och tar emot reaktiva samtal.

De primära frågeställningarna är:

  • proaktivt amningsstöd via telefon är mer effektivt än reaktivt telefonstöd avseende andelen mammor som ammar helt åtta veckor efter utskrivning från neonatalavdelningen;
  • proaktivt amningsstöd via telefon kostnadseffektivt.

Primärt utfallsmått är helamning åtta veckor efter utskrivning från neonatalavdelningen.

Sekundära utfallsmått är: amning (helt, delvis ej), tillfredsställelse med amning, anknytning, föräldrapåfrestning, samt livskvalitet åtta veckor efter utskrivning samt vid sex månaders postnatal ålder.

Kvalitativa data kommer att samlas in via fokusgrupper med medverkande mammor och de amningsstödjande teamen.

Resultat kommer att presentera fokusgruppintervjuns samtalsinnehåll av teamens och mammornas erfarenheter av telefonstöd.

En hälsoekonomisk utvärdering kommer att genomföras för att bedöma interventionens kostnadseffektivitet.

Detta projekt kommer förhoppningsvis att öka andelen ammade och helammade barn. Dessutom kan det proaktiva stödet underlätta övergången från neonatalavdelning till hemmiljö. Ett emotionellt stöd i denna övergång kan minska eventuella amningsproblem, öka tillfredsställelsen med amning samt underlätta anknytning mellan mamma – barn.

Vetenskapliga publikationer

Cessation of breastfeeding in mothers of preterm infants-A mixed method study. 
Ericson Jenny, Palmér Lina.
PloS one 2020:15:e0233181. DOI: 10.1371/journal.pone.0233181

Longitudinal cohort study reveals different patterns of stress in parents of preterm infants during the first year after birth. 
Schmöker Annika, Flacking Renée, Udo Camilla, Eriksson Mats, Hellström-Westas Lena, Ericson Jenny. 
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2020:Jan 24. DOI: 10.1111/apa.15185

Study protocol: parents as pain management in Swedish neonatal care - SWEpap, a multi-center randomized controlled trial. 
Olsson Emma, Carlsen Misic Martina, Dovland Andersen Randi, Ericson Jenny, Eriksson Mats, Thernström Blomqvist Ylva, et al.
BMC pediatrics 2020:20:474. DOI: 10.1186/s12887-020-02356-7

Mothers of preterm infants’ experiences of breastfeeding support in the first 12 months after birth: a qualitative study
Ericson J, Palmér L
Birth Issues in Perinatal Care 2018;00:1-8. DOI: 10.1111/birt.12383

Breastfeeding and risk for ceasing in mothers of preterm infants - Long-term follow-up
Ericson J, Eriksson M, Hoddinott P, Hellström-Westas L, Flacking R 
Maternal and Child Nutrition 2018;e12618. DOI: 10.1111/mcn.12618

The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: a randomized controlled trial
Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hoddinott P, Flacking R
Acta Paediatrica 2018;107:791-798. DOI: 10.1111/apa.14257

Breastfeeding in mothers of preterm infants – prevalence and effects of support
Ericson J
Thesis 1398

Mothers' experiences of a telephone based breastfeeding support intervention after discharge from neonatal intensive care units: a mixed-method study 
Ericson J, Flacking R, Udo C
International breastfeeding journal. 2017;12:50. DOI: 10.1186/s13006-017-0142-9

Changes in the prevalence of breast feeding in preterm infants discharged from neonatal units: a register study over 10 years
Ericson J, Flacking R, Hellström- Westas L, Eriksson M
BMJ Open 2016;6: e012900. DOI:10.1136/ bmjopen-2016-012900

Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R
BMC Pediatrics. 2013:13;73. DOI: 10.1186/1471-2431-13-73
 
Ericson, J, Flacking R
Journal of Obstetetric and Gynecology Neonatal Nursing. 2012: 42: 29-37. DOI: 10.1111/j.1552-6909.2012.01423.x
 

Avhandling

Hade du nytta av informationen?