Eriksson Lars

Specialist i käkkirurgi, Falu lasarett och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet.

Käkkirurg, Käkkirurgiska kliniken, Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet

Huvudhandledare: Andreas Thor, professor Uppsala Universitet

Handledare: Torsten Gordh, professor Uppsala Universitet, Rolf Karlsten, docent Uppsala Universitet, Åke Tegelberg, professor Örebro/Malmö Universitet

Projekt

An analysis of ketamine analgesia in third molar surgery -Effects, safety and influence on inflammatory biomarkers in plasma

Årligen görs det mer än 25 000 visdomstandsoperationer i Sverige, ett av de absolut vanligaste kirurgiska ingreppen, att jämföra med 10 000 blindtarmsoperationer.

Vedertagen modell för smärtstudier

Visdomstandskirurgi innefattar ingrepp i såväl mjukvävnad som hårdvävnad och ger en kraftig postoperativ smärta. Detta är en vedertagen smärtmodell vid läkemedelsstudier av smärta och smärtfysiologiska processer. Då detta är dagkirurgi ställer det nya krav på effektiv och säker postoperativ smärtlindring. Samtidigt eftersträvas minimerat användande av opioider på grund av deras ogynnsamma biverkningsprofil och risken för beroendeutveckling. Ett effektivt alternativ till opioider är ketamin som saknar opioidernas biverkningspanorama men ger en kraftfull analgetisk effekt.

Intentionen med vårt projekt är att söka ny kunskap om den postoperativa smärtans patofysiologi och en effektiv och säker postoperativ smärtlindring. Detta sker genom en klinisk läkemedelsprövning, fas IV, av s-ketamin med visdomstandskirurgi som smärtmodell för att utvärdera effekten och tolererbarheten av preoperativ intravenös tillförsel av s-ketamin i subanestetiska doser.

Kunskapsluckan – Ketamin - prövningsläkemedlet

Tidigare studier visar heterogenicitet när det gäller val av dos. De studier som gjorts på käkkirurgiskt patientmaterial är få, små, heterogena i val av administrationssätt och företrädesvis utförda med den racemiska lösningen av ketamin och inte med den rena s-isomeren av ketamin.

Vi vill specifikt studera om s-ketamin har en plats i poliklinisk käkkirurgisk behandling.

Kunskapsluckan - Biomarkörer

Inflammation är en av de faktorer som påverkar uppkomsten och upplevelsen av smärta. De senaste åren har metoder utvecklats för att göra stora mängder proteinanalyser ur små provmängder. Genom att jämföra patientupplevelse med biomedicinska markörer (i plasma och saliv) för inflammation hoppas vi hitta samband som ger en bättre förståelse för smärtans patofysiologi.

Detta är inte tidigare studerat på ett käkkirurgiskt klientel och ej heller på akut smärta.

Denna del av studien är att betrakta som hypotesgenererande, då detta är nya metoder och i någon mån forskningsfront.

Inklusionen är avslutad och projektet befinner sig i analysfas.

Tidigare publikationer

Analgesic efficacy and clinical acceptability of adjunct pre-emptive intravenous tramadol in midazolam sedation for third molar surgery. Oral and maxillofacial surgery
Eriksson L, Tegelberg A
Oral Maxillofac surg.
2013;17(3):193-9

Safety of adjunct pre-emptive intravenous tramadol with midazolam sedation for third molar surgery. Oral and maxillofacial surgery
Eriksson LB, Tegelberg A
Oral Maxillofac surg. 2015;19(4):353-9

Tramadol in postoperative pain - 1 mg/ml IV gave no pain reduction but more side effects in third molar surgery
Eriksson L, Sand L, Gordh T, Tegelberg A
Scand J Pain. 2017;16(1):170-1

Hade du nytta av informationen?