Maria Gelin

Verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska med inriktning mot primärvård vid vårdcentral Jakobsgårdarna, Region Dalarna. Är antagen i maj 2018 som doktorand inom Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik vid högskolan Dalarna (DU). Projektet finansieras via en doktorandtjänst, 50 %, vid Centrum för Klinisk forskning (CKF), Dalarna.

Gelin Maria

Doktorandprojekt

Utvärdering, utveckling och implementering av ett arbetssätt med triage och ”Rätt använd kompetens” RAK i primärvård.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar då samhällets ekonomiska resurser inte kommer att utvecklas i samma takt som behoven. Detta ställer nya krav på svensk primärvård som behöver utveckla nya arbetssätt och strukturer för att kunna erbjuda en jämlik och effektiv vård på lika villkor.

Triage innebär att vårdpersonalen arbetar standardiserat och patienterna sorteras/prioriteras med utgångspunkt från symtom, anamnes och vitalparametrar. ”Rätt Använd Kompetens” (RAK), är ett arbetssätt för att sortera och slussa patienter till den vårdprofession som har bäst kompetens för att utföra arbetsuppgiften. Utgångspunkten är att de mest allvarliga eller brådskande patientfallen ska behandlas först i syfte att uppnå god tillgänglighet och patientsäkert omhändertagande

Hösten 2015 tog vårdcentral Jakobsgårdarna i Borlänge ett första steg mot att införa triage, RAK och ett utvecklat jourteamsarbete i primärvården. Arbetssättet, kallat Jaxmodellen, har sedan dess förädlats och permanentats i verksamheten.

Forskningsplanen innehåller fyra delstudier vars övergripande syfte är att utvärdera, utveckla och implementera ett arbetssätt med triage och RAK i primärvård.

Forskningsprojektet avser en vetenskaplig utvärdering av det nya arbetssätt som genomförts på vårdcentral Jakobsgårdarna samt att utveckla och implementera triage och RAK inom ytterligare primärvårdsverksamheter.

Handledare:

Catharina Gustavsson, Legitimerad fysioterapeut och docent. Forskare vid Centrum för Klinisk forskning Dalarna och adjungerad till Högskolan Dalarna, huvudhandledare.

Anna Ehrenberg, Legitimerad sjuksköterska och professor vid Högskolan Dalarna.

Ann-Sofie Källberg, Med Dr, Legitimerad sjuksköterska. Klinisk lektor Högskolan Dalarna, Akutkliniken Falu Lasarett

Medförfattare:

Berit Gesar, Med Dr, Legitimerad sjuksköterska. Verksamhetsutvecklare, Ortopediska kliniken, Falu Lasarett, Region Dalarna.

 

Hade du nytta av informationen?