Hjorth Maria

Sjuksköterska på Magtarmmottagningen, Falu lasarett. Är antagen i mars 2016 som doktorand inom de Medicinska Vetenskaperna vid Uppsala Universitet.

Hjorth Maria

Projekt

Sköterskeledd mottagning för att förbättra livs- och vårdkvalitet av patienter med svår kronisk leversjukdom.

Levercirrhos (skrumplever) är en allvarlig sjukdom förenat med hög morbiditet och mortalitet. Den vanligaste orsaken till levercirros i Sverige är överkonsumtion av alkohol. I samhället ökar alkoholkonsumtionen och cirka 300 000 svenskar bedöms ha en alkoholkonsumtion som medför hälsorisker och risk att dö i förtid. Ökningen är störst bland kvinnor. Levercirros leder till nedsatt livskvalitet och patienter med symtomgivande levercirros har ett ökat vårdbehov.

I studier på bland annat patienter med hjärtsvikt och reumatiska sjukdomar har det visat sig att sjuksköterskemottagning förbättrar vården genom att öka patientens kunskap om sin sjukdom och behandling. För dessa patientgrupper har sjuksköterskeledd mottagning en bevisad hög kvalitet, lägre kostnader än läkarbesök och utgör ett etablerat komplement till läkarvården.

Omvårdnadsstudier för levercirrospatienter är kraftigt eftersatt och det är oklart vilka effekter för patientgruppen och hälsoekonomin sjuksköterskeledd mottagning har. Således är omvårdnad av levercirrospatienter ett outforskat område. Symtombilden är ofta komplex och patienter har ett ökat behov av vård. Den svårt leversjuka patientens livskvalitet påverkas på olika sätt och patienten har behov att utföra individanpassade egenvårdsåtgärder för att motverka och lindra de symtom som uppstår. Utöver effekter för patienten behöver en komplex intervention även underlätta i hälso och sjukvården. Som del i en processutvärdering bör personalens erfarenheter av en intervention studeras.

Förändring av olika levnadsvanor kan påverka sjukdomsförloppet och ge förbättrad livskvalitet hos personer med levercirros. Personer med kompenserad levercirros har fördel av att tidigt i sjukdomsförloppet motiveras till förändring av levnadsvanor för att fördröja sjukdomsutvecklingen. Däremot bör försiktighet iakttas vid dekompenserad sjukdom då risken för malnutrition ökar och risken med måttlig eller hög fysisk aktivitet inte är tillräckligt studerade. Många olika symtom bidrar till nedsatt livskvalitet i samband med levercirros och det framkommer att icke livshotande symtom är mycket viktiga att observera och behandla tidigt för att förbättra patientens livskvalitet. Studier som djupare beskriver hur patienter

Projektets delarbeten

Effekten av egenvårdsprogram vid levercirros via sjuksköterskeledd mottagning: En pragmatisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie som utvärderar livskvalitet och upplevelse av vårdkvalitet hos personer med levercirros.

Patienters upplevelse av vården: En kvalitativ intervjustudie innan starten av en sjuksköterskeledd intervention.

Sjuksköterskor, läkare och chefers uppfattning om interventionen sjuksköterskeledd mottagning vid levercirros: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie.

Vetenskapliga publikationer

alla länkar är externa.

Liver cirrhosis turns life into an unpredictable roller-coaster: A qualitative interview study. 
Hjorth Maria, Svanberg Anncarin, Sjöberg Daniel, Rorsman Fredrik, Kaminsky Elenor.
Journal of clinical nursing 2020:Sep 4. DOI: 10.1111/jocn.15478

Nurse-led clinic for patients with liver cirrhosis – effects on health-related quality of life: study protocol of a pragmatic multicentre randomised controlled tiral.
Hjorth, M., Sjöberg, D., Svanberg, A., Kaminsky, E., Langenskiöld, S., & Rorsman, F.
 BMJ Open 2018;8:e023064. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023064

Liver cirrhosis turns life into an unpredictable roller-coaster: A qualitative interview study.
Hjorth, M., Svanberg, A., Sjöberg, D., Rorsman, F., Kaminsky, E.
 Journal of Clinical Nursing, 2020,00:1-11. doi: 10.1111/jocn.15478

Hade du nytta av informationen?