Sara Hogmark

Mödrahälsovårdsöverläkare i Region Dalarna, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, Kvinnosjukvård Dalarna. Doktorand vid Karolinska Institutet.

Hogmark Sara

Sara Hogmark, Mödrahälsovårdsöverläkare i Region Dalarna, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, Kvinnosjukvård Dalarna. Doktorand vid Karolinska Institutet.

Handledare: Helena Kopp-Kallner, docent, överläkare, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet. Bihandledare: Kristina Gemzell-Danielsson, professor, överläkare, Karolinska institutet; Susanne Hesselman, post doc, överläkare, Uppsala universitet, Kvinnosjukvård Dalarna; Niklas Envall, barnmorska, PhD, Högskolan Dalarna.

Long-Acting Reversible Contraception (LARC) after induced abortion

Min forskning handlar om preventivmedel med fokus på användning av långverkande, reversibla preventivmedel efter en abort.

Bakgrund

Årligen utförs 37 000 aborter i Sverige. Nära hälften av aborterna gäller kvinnor som genomgått abort tidigare. Ökad användning av de mest effektiva preventivmedlen, spiral och p-stav, efter abort kan erbjuda många kvinnor en möjlighet att undvika ytterligare oönskad graviditet.

Medicinsk abort är idag den absolut vanligaste abortmetoden. Många kvinnor som genomgår abort önskar använda spiral som skydd efteråt. Vid medicinsk abort sätts en spiral in vid ett återbesök efter 1-4 veckor, varvid många kvinnor uteblir. Dessa kvinnor står då utan preventivmedel med risk för ännu en oplanerad graviditet. Spiralinsättning direkt efter en medicinsk abort skulle kunna leda till att betydligt fler får en spiral och därmed ett effektivt skydd. Spiralinsättning direkt efter medicinsk abort har inte studerats.

Vid kirurgisk abort sätts spiral och p-stav in i direkt anslutning till operationen. Hur vanlig denna praxis är, ifall det finns regionala skillnader och vad som utmärker kvinnor som får spiral och p-stav efter kirurgisk abort har inte kartlagts.

Metod

Studie 1. En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. Kvinnor som väljer spiral efter medicinsk abort lottas till att antingen få spiral insatt inom 48h efter aborten eller till gängse rutin (insättning efter 2-4 veckor). Primärt utfallsmått är andel kvinnor som använder spiral efter 6 månader. Mer information kring studien: https://ki.se/kids/intram-studien 

Studie 2. En beskrivande studie om användning av spiral och p-stav vid kirurgisk abort. Data tas ur Patientregistret, SCB och Läkemedelsregistret.

Syfte

Att minska antalet oönskade graviditeter genom ökad användning av spiral och p-stav efter abort.

Hade du nytta av informationen?