Ingvarsson Mats

Överläkare, Bild- och Funktionsmedicin, Mammografi, Falu Lasarett. Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV), Uppsala Universitet.

Huvudhandledare: Lars Holmberg, professor Uppsala Universitet.

Handledare: László Tabár, prof. emeritus, Uppsala Universitet, Tibor Tot, docent, överläkare, Falu Lasarett.

Projekt

Bröstcancer är en mycket vanlig cancersjukdom hos kvinnor och en av de ledande dödsorsakerna hos yngre kvinnor.

Primärt är det en kirurgiskt botbar sjukdom men sjukdomen är komplex och mycket varierande där flera spridda tumörhärdar är vanligt förekommande trots tidig upptäckt. Detta i kombination med den stora normala variationen i bröstvävnaden ger behov av en så kallad multimodal upparbetning.

Ultraljud används numera närmast regelmässigt som ett komplement till mammografi. Re-operationer på grund av bristande radikalitet är dock vanligt förekommande vid bröstcancer.

Magnetresonanstomografi (MRT) av bröst är den bilddiagnostiska metod som har påvisats ha högst känslighet för påvisande av maligna förändringar i brösten. Vid mammografi-enheten på Falu Lasarett introducerades metoden i den kliniska upparbetningen av bröstcancer 2006 och används sedan några år rutinmässigt som diagnostiskt komplement vid nya fall av bröstcancer, vilket är unikt i Sverige.

Vi avser att kartlägga nyttan med pre-operativ MRT med avseende på typ av bröstkirurgi och antalet re-operationer samt jämföra den bilddiagnostiska informationen vid mammografi/ultraljud/ MRT mot histologisk så kallad storsnittsteknik vilket också är något unikt inom bröstpatologin i Sverige idag.

Vi kommer också att söka efter eventuella pre-operativt identifierbara faktorer där nyttan med tillägg av MRT är större.

Det finns idag stora brister i den internationella TNM-klassifikationen (T=Tumor N=Nodes M=metastasis) för bröstcancer.

I T-klassifikationen tas enbart hänsyn till diametern av den största tumörhärden oberoende av antalet tumörhärdar i bröstet. Vi kommer inom projektet studera vilket prognostiskt värde beräkning av sammanlagda tumörytan på MRT har i jämförelse nuvarande klassifikation.

Översikt delstudier

  1. MRT bröst pre-operativt vid bröstcancer - påverkan på re-operations- och mastektomifrekvens samt detektion av kontralateral synkron bröstcancer.(The influence of pre-operative breast MRI on re-operation, mastectomy and detection of synchronous contralateral breast cancer).
  2. MRT bröst pre-operativt vid bröstcancer - subanalys av bilddiagnostik mot histologiskt utfall samt riskfaktorer för bristande radikalitet.(Breast MRI correlation to large section histology andb failure analysis of pre-operative breast MRI in re-operation for breast cancer.)
  3. MRT bröst pre-operativt vid bröstcancer – på vilka? Analys av pre-operativt kända faktorer (Analysis of pre-operativa predictive factors for additional information on breast MRI).
  4. Prognostiskt värde av beräkning av total tumöryta på MRT bröst vid uni- och multifokal bröstcancer. (Prognostic value of surface area calculation on breast MRI in uni- and multifocal breast cancer).

Hade du nytta av informationen?