Joffer Junia

Folkhälsoanalytiker och utredare vid Hållbarhetsavdelningen Avdelning för hälsofrämjande och hållbar utveckling, Region Dalarna, disputerade i september 2020 vid Umeå universitet, Institutionen epidemiologi och global hälsa.

Joffer Junia

Projekt

Självskattad hälsa, subjektiv social status och tobaksbruk - ett forskningsprojekt med ungdomar från Dalarnas och Västerbottens län.

Svenska ungdomar har aldrig varit friskare om deras hälsa mäts med exempelvis mortalitet och morbiditet. Däremot ses tecken på försämrad subjektiv hälsa, liksom en ökning av att uppleva långvarig stress samt psykosomatiska symtom.

För att hantera denna negativa utveckling behövs mer kunskap om ungdomars hälsa men också validering av frågor som används för att mäta hälsa.

Självskattad hälsa är en viktig hälsoindikator som har visat sig predicera både morbiditet och mortalitet i vuxna populationer. Vi saknar dock djupare kunskap om frågans betydelse i en ungdomskontext, något som är viktigt för att skapa en djupare förståelse för ungdomar och deras syn på hälsa.

Vi vet att hälsa och social status är nära sammankopplade, framförallt i de rikare ekonomierna. Dessa samband mäts vanligen genom objektiva mått som utbildningsnivå, yrkestillhörighet och inkomst. Socioekonomiska mått har på senare tid kritiserats i ungdomsforskning då de främst speglar föräldrarnas sociala position.

Det finns forskning som tyder på att subjektiv social status som tar hänsyn till en ungdomskontext är mer betydelsefull för just ungdomars hälsa, detta är ett område som studeras inom forskningsprojektet. Likt den självskattade hälsan är frågor om subjektiv status dåligt validerade och även detta avses göras inom projektet.

Även om rökningen totalt sett minskar i Sverige så utgör detta en av våra stora utmaningar i folkhälsoarbetet. Kunskap om hur den självskattade hälsan och andra faktorer i tidig ålder påverkar framtida rökning är betydelsefull för att stärka det tobakspreventiva arbetet.

Genom ett delarbete i projektet har vi kunnat konstatera att snus tycks verka som en "gateway" för framtida rökning, denna kunskap är viktig i den snusdebatt som idag är aktuell i Sverige och Europa.

Forskningsprojektet utgår från en metodologisk ansats där kvantitativ data från ungdomskohorten VIP (Väldigt Intressant Person) analyseras jämte kvalitativ data från en intervjustudie.

Kohortstudien har genom fyra enkätundersökningar följt ungdomar i Falun, Borlänge och Umeå från årskurs sju till årskurs tre i gymnasiet mellan åren 2003 och 2008.

Enkäten behandlar variabler som självskattad hälsa, hälsobeteenden, status, skam, stolthet och empowerment. Intervjuerna genomfördes i Falun hösten 2011 samt våren 2012 och behandlar självskattad hälsa och subjektiv social status.

Vetenskapliga publikationer

Playing the complex game of social status in school – a qualitative study
Joffer J, Randell E, Öhman A, Flacking R, Jerdén L.
Global Health Action, 20- 04-20, volume 13, article 1819689

Self-rated health, subjective social status in school and socioeconomic status in adolescents: a cross-sectional study
Joffer, J, Flacking, R, Bergström, E, Randell, E, Jerdén L
BMC Public Health 2019

Pride, shame and health among adolescents - a cross-sectional survey
Randell E, Joffer J, Flacking R, Starrin B, Jerdén L
International journal of adolescent medicine and health. 2017

Exploring self-rated health among adolescents: a think-aloud study
Junia Joffer, Lars Jerdén, Ann Öhman, Renée Flacking
BMC Public Health. 2016

Predictors of smoking among Swedish adolescents
Junia Joffer, Gunilla Burell, Erik Bergström, Hans Stenlund, Linda Sjörs, Lars Jerdén
BMC Public Health. 2014

Avhandling: Health for future: self-rated health and social status among adolescents

Hade du nytta av informationen?