Källberg Ann-Sofie

Leg. Sjuksköterska, vårdutvecklare på Akutkliniken Falun, Lektor vid Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Projekt - Patientsäkerhet på akutmottagning

Mitt forskningsprojekt har varit en del i ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet i Solna och Högskolan Dalarna och fokuserat på svensk akutmottagningsmiljö.

Akutmottagningar har en central roll i hälso- och sjukvården eftersom en stor del av patienterna har sin första kontakt med sjukhusvård på en akutmottagning. Arbetsmiljön på akutmottagningar beskrivs ofta som komplex och en miljö med många risker för patientsäkerheten. Forskningen har växt internationellt rörande patientsäkerhet på akutmottagningar och faktorer som hög arbetsbelastning, frekventa avbrott och "multitasking", det vill säga att utöva flera aktiviteter simultant beskrivs som patientsäkerhetsrisker.

I min avhandling om patientsäkerhet på akutmottagning har jag fokuserat på avvikelser, avbrott och personalens uppfattning om patientsäkerhetsrisker.

Det första delarbetet är en nationell översikt av rapporterade avvikelser och klagomål under år 2009 till olika nationella och lokala register.

Resultatet visade bland annat att rapporterade avvikelser från vårdgivare till Socialstyrelsen (Lex Maria ärenden) och klagomål från patienterna till dåvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) var oftast relaterade till brister i diagnostik (t.ex. försenad, felaktig eller utebliven diagnos).

Det fanns brister i rapporteringen till de olika nationella och lokala registren. En stor del av avvikelserna var ospecificerade och det fanns ingen enhetlig terminologi eller kategorisering av avvikelser.

I det andra delarbetet var syftet att beskriva bidragande faktorer till avvikelser rapporterade till Socialstyrelsen. Det är oftast fler bidragande faktorer i varje enskilt fall, vanligt förekommande var brister gällande rutiner och bristande kommunikation.

I det tredje delarbetet undersöktes förekomsten av avbrott som personal på akutmottagningen blir utsatt för och deras uppfattning om avbrott.

Både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor observerades och de blev utsatta för avbrott i medel 5 gånger per timme. De flesta avbrott (20 procent) observerades under informationsutbyte och det vanligaste sättet att bli avbruten på var av en kollega (51 procent) och oftast på läkar- eller sjuksköterskeexpeditionen.

I internationella studier har avbrott ofta beskrivits som något negativt, men i vår studie upplevdes inte alltid avbrott som negativa. Avbrott upplevdes som negativa om det skedde frekvent och under hög arbetsbelastning.

I det fjärde delarbetet intervjuades läkare och sjuksköterskor om deras uppfattning om patientsäkerhetsrisker.

Resultatet reflekterar en komplex arbetsmiljö där hög arbetsbelastning i kombination med andra upplevda risker såsom bristande kommunikation och frekventa avbrott äventyrar patientsäkerheten.

Forskargrupp; Anna Ehrenberg, professor Högskolan Dalarna, Katarina Göransson, docent Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Jan Florin, docent, Högskolan Dalarna, Jan Östergren, professor Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Berg, doktorand KI och Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Vetenskapliga artiklar

Physicians' and nurses' perceptions of patient safety risks in the emergency department
Källberg Ann-Sofie, Ehrenberg Anna, Florin Jan, Östergren Jan, Göransson Katarina E
Int Emerg Nurs. 2017 Feb 28. pii: S1755-599X(16)30114-8. doi: 10.1016/j.ienj.2017.01.002. [Epub ahead of print]

Factors influencing clinicians' perceptions of interruptions as disturbing or non-disturbing: A qualitative study
Berg LM, Källberg AS, Ehrenberg A, Florin J, Östergren J, Djärv T, Brixey JJ, Göransson KE
Int Emerg Nurs. 2016 Jul;27:11-6. doi: 10.1016/j.ienj.2016.01.003. Epub 2016 Mar 2

Contributing factors to errors in Swedish emergency departments
Källberg AS, Göransson KE, Florin J, Östergren J, Brixey JJ, Ehrenberg A
Int Emerg Nurs, 23(2), 156-161. doi:10.1016/j.ienj.2014.10.002

Interruptions in emergency department work: an observational and interview study 
Berg LM, Källberg AS, Göransson KE, Östergren J, Florin J, Ehrenberg A
BMJ Qual Saf. 2013 Apr 12. [Epub ahead of print]

Medical errors and complaints in emergency department care in Sweden as reported by care providers, healthcare staff, and patients - a national review
Källberg AS, Göransson KE, Östergren J, Florin J, Ehrenberg A
Eur J Emerg Med. 2013 Feb;20(1):33-8. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32834fe917

Avhandling

Patient safety in the emergency department - errors, interruptions and staff experience (extern länk, pdf, 70 sidor)

Hade du nytta av informationen?