Lindblom Anders

Smittskyddsläkare. Disputerade den 26 oktober 2016 vid institutionen för de medicinska vetenskaperna, Uppsala universitet.

Projekt

Huvudhandledare : Docent Kenneth Nilsson

Den första arten av spotted fever group (SFG) rickettsia, Rickettsia helvetica, upptäcktes i Sverige 1997. Till gruppen SFG hör även medelhavsfeber och Rocky Mountain spotted fever som är de mest studerade SFG rickettsioser.

Symtom från övriga rickettsioser är mindre studerade. Rickettsia helvetica ger oftast en mild febersjukdom även om meningit och perimyocardit finns beskrivna.

Rickettsier har leddjur som vektor. I tidigare studier har rickettsia förekommit i upp till 20 procent av fästingar i Sverige. I serologiska studier är hittar man antikropps förekomst i ca 10 procent hos personer som exponeras för fästingar.

I projektet avses att studera spotted fever rickettsioser i Sverige med inriktning på seroprevalens, symtombild, co-infektioner med andra fästingburna infektioner och förekomst av rickettsiarter hos människor i Sverige.

I första delarbetet analyserades förekomsten av antikroppar mot Rickettsia helvetica från patienter med infektionssymtom efter fästingbett och jämfördes med förekomsten hos blodgivare.

I studien fann man en seroprevalens på 3,8 procent i den fästingexponerade gruppen jämfört med 0,6 procent hos kontrollgruppen. I gruppen som samtidigt hade borreliainfektion var seroprevalensen 4,4 procent mot 3,0 procent hos den borrelianegativa gruppen.

I andra delarbetet beskrivs förekomst av en tidigare i Sverige ej diagnosticerad rickettsiaart, Rickettsia felis. Den har till skillnad från Rickettsia helvetica kattloppan som vektor. Två patienter med meningit beskrevs.

I tredje delarbetet analyserades seroprevalens, förekomsten av co-infektioner med andra fästingburna infektioner studerades symtombilden. Seroprevalensen i materialet var 9,7 procent. 12 av 19 patienter hade co-infektioner med Borrelia, Anaplasma eller båda. Symtom som patienterna utvecklade var feber, huvudvärk, muskelvärk, utslag och erythema migrans.

Vetenskapliga publikationer

Seroreactivity for spotted fever rickettsiae and co-infections with other tick-borne agents among habitants in central and southern Sweden
Lindblom A, Wallménius K, Nordberg M, Forsberg P, Eliasson I, Påhlson C, Nilsson K
(2013) Eur J Clin Microbiol Infect Dis 32(3): 317-323

Rickettsia felis infection in Sweden: report of two cases with subacute meningitis and review of the literature
Lindblom A, Severinson K, Nilsson K
Scand J Infect Dis. 2010 Dec;42(11-12):906-9. doi: 10.3109/00365548.2010.508466. Epub 2010 Aug 25

Seroprevalence of Rickettsia spp. infection among tick-bitten patients and blood donors in Sweden
Elfving K, Lindblom A, Nilsson K
Scand J Infect Dis. 2008;40(1):74-7. Epub 2007 Sep 6

Avhandling

Spotted Fever Rickettsioses in Sweden (extern länk, pdf, 66 sidor)

Hade du nytta av informationen?