Lo Martire Riccardo

Statistiker på CKF

Statistiker vid CKF som disputerade i januari 2022 vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Sickness absence among patients with chronic pain in Swedish specialist Healthcare".

Långvarig smärta är en ledande orsak till funktionsnedsättning och lidande globalt som i någon mån förekommer hos ungefär en tredjedel av den generella befolkningen. På samhällsnivå bidrar tillståndet till enorma kostnader till följd av sjukskrivning och produktionsbortfall samt en ökad belastning på sjukvårdsapparaten. Vidare är den socioekonomiska bördan snedförvriden så att en minoritet representerar en oproportionerligt stor del av kostnaden. Min avhandling fokuserar på sjukskrivning bland de patienter i den Svenska specialistvården som är mest påverkade av den långvariga smärtan. I framtiden är jag intresserad av att utöka förståelsen för de socioekonomiska konsekvenserna till de drabbades närstående och över generationer samt fördjupa kunskapen i prevention och rehabilitering av långvarig smärta.

Tidigare forskningserfarenhet omfattar primärt observationsstudier i form av registerstudier i medelstora databaser, internationella fältstudier och metodologiska laboratoriestudier. Jag är medskapare av databasen FRIDA vid Högskolan Dalarna som i nuläget länkar mikrodata från patienter inom den svenska smärtspecialistvården mellan det Nationella kvalitetsregistret över Smärtrehabilitering (UCR), MiDAS (Försäkringskassan), LISA (SCB) och patient-/läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). För övrigt har jag undervisat intermittent sedan 2014 i grundläggande statistik på masters- och doktorsnivå vid först Karolinska Institutet och på senare år Högskolan Dalarna.

 

Publicerade artiklar

alla länkar är externa.

Authors' reply to the comment by Rivano-Fischer and Stålnacke.
LoMartire R; Constan L; Frumento P.
Eur J Pain 2021. 10.1002/ejp.1890

The value of interdisciplinary treatment for sickness absence in chronic pain: A nationwide register-based cohort study.
LoMartire R; Björk M; Dahlström Ö; Constan L; Frumento P; Vixner L; Gerdle B; Äng BO.
Eur J Pain 2021. 10.1002/ejp.1832

Predictors of Sickness Absence in a Clinical Population With Chronic Pain
LoMartire R; Dahlström Ö; Björk M; Vixner L; Frumento P; Constan L; Gerdle B; Äng BO.
J Pain 2021. 10.1016/j.jpain.2021.03.145

Psychometric properties of Short Form-36 Health Survey, EuroQol 5-dimensions, and Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with chronic pain.
LoMartire R; Äng BO; Gerdle B; Vixner L.
Pain 2020. 10.1097/j.pain.0000000000001700.

Low Back Pain in the Emergency Department: Prevalence of Serious Spinal Pathologies and Diagnostic Accuracy of Red Flags.
Galliker G; Scherer DE; Trippolini MA; Rasmussen-Barr E; LoMartire R; Wertli MM.
Am J Med 2019. 10.1016/j.amjmed.2019.06.005

Rasch Analysis of the Dermatology Life Quality Index Reveals Limited Application to Chinese Patients with Skin Disease.
He Z; Lo Martire R; Lu C; Liu H; Ma L; Huang Y; Li Y; Sun L; Bai Y; Liu W et al.
Acta dermato-venereologica 2018. 10.2340/00015555-2742

Construction of a web-based questionnaire for longitudinal investigation of work exposure, musculoskeletal pain and performance impairments in high-performance marine craft population.
Lo Martire R; de Alwis P; Äng BO; Garme K.
BMJ open 2017. 10.1136/bmjopen-2017-016006

Hade du nytta av informationen?