Elisabeth Morén

Utbildad tandhygienist och tandläkare med en master i odontologi. Sedan februari 2020 ST-tandläkare på Orofacial medicin/sjukhustandvård, Falu lasarett, som kombineras med en doktorandtjänst vid avdelningen för oral diagnostik & rehabilitering, Karolinska Institutet Huddinge, Stockholm. Registrerad som doktorand i april – 2019 för projektet: Domiciliary professional oral care for dependent elderly.

Handledare och mentor

Huvudhandledare:

Inger Wårdh, Ötdl Orofacial medicin, Docent, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Pia Skott, Ötdl Orofacial medicin, PhD, Forskningschef Folktandvården Stockholm AB

Georgios Belibasaki, Ötdl parodontologi, Professor Karolinska Institutet

Petteri Sjögren, Tandläkare, PhD, Oral Care AB och Göteborgs universitet

Mentor:

Kristina Edman, PhD, Tandhygienist, Forskningsstrateg och vårdutvecklare, Folktandvården Dalarna, Falun.

Projektet

Projektet “Domiciliary professional oral care for dependent elderly” inriktar sig på sköra omsorgsberoende äldre och utvärderar effekten av munhygieninsatser av tandvårdspersonal och utbildning av vårdpersonal.

Äldre behåller idag fler tänder än förr och inte sällan med komplicerade tandersättningar som försvårar den dagliga munhygienen både för den sköra äldre själv men också för vårdpersonal som utför assisterad munvård. Detta resulterar i en försämrad oral hälsa och leder ofta till ett tandstatus med omfattande karies, tandlossning och förlorad tuggfunktion som följd.

Rekommendationer om hur den förebyggande tandvården bör ske för att främja den orala hälsan samt stötta den äldre i dess vardag gällande oral hygien och förebyggande behandling, saknas idag.

Detta projekt önskar utforma rekommendationer för uppsökande tandvårdsverksamhet till sköra äldre i ordinärt och särskilt boende gällande munvårdsinsatser.

Projektet har redan utfört en studie hos omsorgsberoende äldre på särskilt boende där positiva resultat sågs av förebyggande behandling i form av tandborstning, rengöring mellan tänderna samt fluorlackning varje månad utförd av en tandhygienist.

I denna uppföljande interventionsstudie ska modellen tas vidare till omsorgsberoende äldre som bor hemma. Detta är en skör grupp som är mindre studerad och som ofta förlorar kontakten med tandvården för att sedan återkomma med stora behandlingsbehov när de flyttat till särskilt boende. Avhandlingen kommer att innefatta 4 delstudier varav en systematisk litteraturgenomgång.

Vetenskapliga publikationer

Effects of Domiciliary Professional Oral Care for Care-Dependent Elderly in Nursing Homes – Oral Hygiene, Gingival Bleeding, Root Caries and Nursing Staff’s Oral Health Knowledge and Attitudes
Girestam Croonquist C, Dalum J, Skott P, Sjögren P, Wårdh I, Morén E.
Clin Interv Aging. 2020;15:1305-1315. https://doi.org/10.2147/CIA.S236460 

Kontaktuppgifter

elisabeth.moren@ki.se 070-165 88 03

Hade du nytta av informationen?