Ulrika Pellas

Koordinator för systematiska litteraturöversikter i Medicinska Rådet och Omvårdnadsrådet, Region Dalarna. Forskar med stöd från CKF, tillsammans med andra inom Region Dalarna, på Bröstcancer. Disputerade 2007 inom ämnet Cell- och Tumörbiologi vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC), Karolinska Institutet.

Pellas Ulrika

Aktuella forskningsprojekt

Våra projekt syftar till att stödja diagnostiska bedömningar vid en rad frågeställningar aktuella vid bröstcancer.

Studier av uppkomstmekanismer och progression av bröstcancer:

Syftet med denna studie är att klassificera bröst-tumörer baserat på växtmönster, samt att studera hur växtmönstret korrelerar med uttryck av tumörmarkörer (fenotypiska karaktäristika). Detta gör vi för att stödja diagnostiker och andra kliniker i sitt arbete med bröstcancerdiagnostik och behandling. En stor mängd tumörmarkörer, i form av proteiner och gener, studeras för att kunna förutsäga prognos vid bröstcancer. Förekomst av östrogen- och progesteronreceptorer samt tillväxtfaktorn HER-2 används idag för att avgöra vilken medicinsk behandling en patient ska erhålla för sin bröstcancer före eller efter operation. Vi hoppas, genom att studera tumörers växtsätt i förhållande till uttryck av tumörmarkörer, kunna bidra till kunskap om hur tumörmarkörerna kan användas i diagnostiken och för att förutspå prognos.

Vid Patologi och Cytologi Dalarna (PCD), Falu lasarett, används specialmetoden storsnittshistologi vilket ger oss utökade möjligheter att studera och dokumentera tumörernas komplexa växtmönster (unifokal, multifokal eller diffus). Detta ger möjligheten att relatera tumörens växtmönster till uttryck av bland annat ovan nämnda molekylära tumörmarkörer. Vi planerar att kartlägga tumörernas morfologiska karakteristika såsom växtmönster, tumörstorlek, total utbredning, tumörtyp och histologisk grad. Vi planerar även att titta på relationen av de vanligaste tumörmarkörerna till dessa morfologiska parametrar.

HER2 heterogenitet vid primär och metastatisk bröstcancer

I detta delprojekt vill vi specifikt studera tumörmarkören HER2. Av kvinnor som diagnosticeras med bröstcancer har upp till 20 % en tumör med höga HER2 nivåer. Studier har föreslagit att HER2 gör att tumören växer snabbare och sprider sig lättare till andra delar av kroppen. Patienter som har tumörer med höga nivåer HER2, på protein och/eller gennivå, har stor hjälp av behandling riktad mot detta protein. Vi vill studera huruvida HER2 korrelerar med morfologiska karaktäristika, såsom växtsätt, storlek, spridning och metastasering, samt andra fenotypiska karaktäristika. Vi vill även studera hur uttryck av HER2 korrelerar mellan primärtumör och metastaser, för att på så sätt undersöka i vilken lokalisation (primärtumör eller metastas) en bedömning av HER2 nivåer på bästa sätt kan förutspå terapirespons.

Doktorsexamen

Under min tid som doktorand vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi (MTC) specialiserade jag mig på virusinfektioner som leder till tumörutveckling. Vi identifierade proteiner som upp-regleras vid virusinfektioner och som är nödvändiga för tillväxt av tumörer. Dessa kan i förlängningen användas som mål för cancerterapi. Avhandling med titeln ”Modulation of the Deubiquitinating System in Viral Infection, Lymphoid Cell Activation and Malignant Transformation” försvarades i december 2007.

Avhandling

Modulation of the deubiquitinating system in viral infection, lymphoid cell activation and malignant transformation.
Rolén U.
Stockholm: Karolinska institutet; 2007. Hämtad från http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-389-4/

Vetenskapliga publikationer

Internodal HER2 heterogeneity of axillary lymph node metastases in breast cancer patients.
Baroš IV, Tanasković N, Pellas U, Eri Ž, Tadić Latinović L, Tot T. 
Bosn J Basic Med Sci. 2019;19(3):242-8. doi: 10.17305/bjbms.2019.3970

The subgross morphology of breast carcinomas: a single-institution series of 2033 consecutive cases documented in large-format histology slides.
Tot T, Gere M, Hofmeyer S, Bauer A, Pellas U. 
Virchows Arch. 2020;476(3):373-81. DOI: 10.1007/s00428-019-02641-6

The clinical value of detecting microcalcifications on a mammogram.
Tot T, Gere M, Hofmeyer S, Bauer A, Pellas U.
Semin Cancer Biol. 2021;72:165-74. DOI: 10.1016/j.semcancer.2019.10.024

Hade du nytta av informationen?