Persson Christine

Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom vid neonatalavdelningen, Falu lasarett. Doktorand vid högskolan Dalarna, hälsa och välfärd.

Persson Christine

PANC – Parenthood After Neonatal Care

Inom neonatalvården vårdas nyfödda barn, födda både för tidigt eller i fullgången tid. I Sverige vårdas ca 12.000 nyfödda barn på neonatalavdelningar varje år, vilket betyder att nästan dubbelt så många föräldrar även behöver vara där.

Idag kan vi rädda barn från graviditetsvecka (gv) 22, det nyfödda barnet räknas som fullgånget mellan gv 37-41+6. Vårdtiderna varierar således mycket, från några timmar till flera månader.

Att bli inskriven på neonatalavdelning med sitt nyfödda barn är inte alls vad föräldrarna varit beredda på, vi vet att dessa föräldrar möter främmande, ibland kaotiska och mycket stressande situationer på avdelningen. De är inte förberedda för upplevelsen och sätter ibland ”livet på vänt”, de sätter sina egna känslor och behov åt sidan, det är en strategi för att härda ut, de har svårt att hitta föräldrarollen i miljön på neonatalavdelningen och detta kan leda till en känsla av utanförskap. Riskfaktorer för att utveckla depression och ångest efter förlossning är: en dålig/stressig förlossningsupplevelse, tidig och lång separation från barnet samt om det är oklart vilken roll föräldrarna har på neonatalavdelningen. I mindre studier har det framkommit att föräldrar till neonatalt vårdade barn är mer drabbade av t ex ångest, depression och föräldrastress det första året, jämfört med föräldrar till fullgångna friska barn. Vi vet också att generellt bland förstagångsmammor i Sverige så sjunker deras självskattade hälsa det första året efter förlossningen, och vad som påverkar det är framförallt föräldrastress och brist på stöd från partnern.

Vi har alltså en hel del kunskap om vad föräldrar går igenom på neonatalavdelning, hur föräldrarna mår i samband med utskrivning och under det första året, men vi vet inte hur detta påverkar föräldrarnas relation till varandra, till det nyfödda barnet, till syskon eller till viktiga andra personer.

För att kartlägga vad föräldrar till neonatalt vårdade barn tror påverkar relationer efter utskrivning, så har vi haft två fokusgrupper. Faktorer de tror påverkar relationen var: stöd från varandra och andra, föräldraskapet, hur man ser på sitt barn och deras stress.

Syftet med detta projekt är således att:

  1. Beskriva och jämföra relationer, föräldraskap och hälsa hos föräldrar till nyfödda som vårdats på neonatalavdelning jämfört med föräldrar till fullgångna och friska nyfödda, från utskrivning till dess att barnet fyllt tre år.
  2. Utforska föräldrars upplevelse av stöd, familjerelationer och relationer till viktiga andra när de har initierat föräldraskapet på neonatalavdelning.
  3. Föreslå komponenter som behöver beaktas om en skräddarsydd interventionsstudie designas med syfte att utvärdera stöd efter utskrivning till föräldrar som varit på neonatalavdelning.

Hade du nytta av informationen?