Rodhe Nils

Distriktsläkare vid Britsarvets vårdcentral Falun. Knuten till Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet.

Disputerade 2008 med en avhandling som studerade förekomst av bakterier i urinen hos symtomfria äldre, asymtomatisk bakteriuri (ABU). Associerad till Allmänmedicin, Uppsala Universitet.

Asymtomatisk bakteriuri hos äldre

Äldre behöver ofta antibiotikabehandling för symtomgivande infektioner från framförallt urinvägar (till exempel blåskatarr eller njurbäckeninflammation), luftvägar (till exempel lunginflammation) och mjukdelar (till exempel rosfeber).

Ökad användning av antibiotika medför ökade problem med antibiotikaresistenta bakterier vilket ställer till stora problem både för individen och samhället.

Bakterier i urinen utan att det ger symtom är vanligt hos äldre, speciellt hos kvinnor. Det är ofarligt och ska inte antibiotikabehandlas men individer med bakterier i urinen utan symtom får ändå ofta antibiotikabehandling. Orsak kan t ex vara okunskap, slentrian eller osäkerhet om diagnosen.

Bättre kunskap om asymtomatisk bakteriuri kan ge bättre underlag inför beslut om när antibiotikabehandling ska ges och när man bör undvika sådan behandling. Därför har vi genomfört en epidemiologisk studie för att utforska förekomsten av asymtomatisk bakteriuri hos våra äldsta. Vi studerar dess förekomst (inklusive förändring över tiden), karakteristika (typ av bakterier och antibiotikaresistens) samt till förekomsten associerade hälsorelaterade faktorer.

Vi har även för avsikt att studera om halten i urinen av vissa cytokiner (kemiska ämnen som bland annat har en roll i kroppens försvar mot infektioner) skiljer sig mellan individer med asymtomatisk bakteriuri och individer med symtomgivande urinvägsinfektion.

Datainsamling har skett 2003-2005.

Aktuella projekt

Medarbetar i några olika forskningsprojekt med inriktning på äldre:

  1. Ett projekt i Linköping som studerar tidiga symtom på infektion hos institutionsboende äldre. Hur kan man fånga upp sådana symtom? Vilken hjälp kan man ha av enkel laboratoriediagnostik? Vilken hjälp har man av tidiga observationer av den omvårdnadspersonal som finns närmast den sjuka?
  2. Ett arbete i Borås kring bakterier i urinen hos äldre. Finns ett samband med allmänna symtom? Finns ett samband med halten av D-vitamin i blodet?
  3. Planerar tillsammans med forskare vid Högskolan Dalarna ett projekt för att studera hur man utifrån ett omvårdnadsperspektiv kan hantera polyfarmaci hos institutionsboende äldre.

Handleder dessutom några ST-läkararbeten.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Long-term adherence and effects on grip strength and upper leg performance of prescribed supplemental vitamin D in pregnant and recently pregnant women of Somali and Swedish birth with 25-hydroxyvitamin D deficiency: a before-and-after treatment study
Kalliokoski P, Rodhe N, Bergqvist Y, Löfvander M
BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Nov 15;16(1):353

Differences in predictors of 5-year survival over a 10-year period in two cohorts of elderly nursing home residents in Sweden
Sund Levander M, Milberg A, Rodhe N, Tingström P, Grodzinsky E
Scand J Caring Sci. 2016 Feb 4. doi: 10.1111/scs.12284. [Epub ahead of print]

Nursing assistants: "he seems to be ill" - a reason for nurses to take action: validation of the Early Detection Scale of Infection (EDIS)
Tingström P, Milberg A, Rodhe N, Ernerud J, Grodzinsky E, Sund-Levander M
BMC Geriatr. 2015 Oct 12;15:122. doi: 10.1186/s12877-015-0114-0

Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012
2014 BMC geriatrics 14(1): 30

Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents
Sundvall PD, Elm M, Ulleryd P, Mölstad S, Rodhe N, Jonsson L, Andersson B, Hahn-Zoric M, Gunnarsson R
2014 BMC geriatrics 14(1): 88

Infectious morbidity in 18-month-old children with and without older siblings
Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C
Fam Pract. 2010 Oct;27(5):507-12. Epub 2010 Jun 17

Asymptomatic bacteriuria in the elderly: high prevalence and high turnover of strains
Rodhe N, Löfgren S, Matussek A, André M, Englund L, Kühn I, Mölstad S
Scand J Infect Dis. 2008;40(10):804-10

Bacteriuria is associated with urge urinary incontinence in older women
Rodhe N, Englund L, Mölstad S, Samuelsson E
Scand J Prim Health Care. 2008;26(1):35-9

More physician consultations and antibiotic prescriptions in families with high concern about infectious illness-adequate response to infection-prone child or self-fulfilling prophecy?
André M, Hedin K, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C
Fam Pract. 2007 Sep;24(4):302-7. Epub 2007 Jun 1

Physician consultation and antibiotic prescription in Swedish infants: population-based comparison of group daycare and home care
Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C
Acta Paediatr. 2007 Jul;96(7):1059-63. Epub 2007 May 10

A population-based study of different antibiotic prescribing in different areas
Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C
Br J Gen Pract. 2006 Sep;56(530):680-5

Infections in families with small children: use of social insurance and healthcare
Hedin K, Andre M, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C
Scand J Prim Health Care. 2006 Jun;24(2):98-103

Asymptomatic bacteriuria in a population of elderly residents living in a community setting: prevalence, characteristics and associated factors
Rodhe N, Mölstad S, Englund L, Svärdsudd K
Fam Pract. 2006 Apr 4

Avhandling

Asymptomatic Bacteriuria in the Elderly 

Hade du nytta av informationen?