Helene Sedelius

Specialistsjuksköterska på onkologmottagningen, Falu lasarett. Är antagen i maj 2019 som doktorand inom vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Sedelius Helene

Projekt

Nära 2 % av befolkningen drabbas av gikt men endast en minoritet får behandling i enlighet med nationella rekommendationer. Dessa innebär i huvudsak att uratsänkande behandling sätts in och titreras upp med månadsvis provtagning tills målvärdet för urat uppnåtts samt information om sjukdomen samt livsstilsråd. Uratsänkande behandling är billig, har god effekt och få biverkningar. Hur kan behandlingen nå fler patienter? Implementering av nya arbetssätt är utmanande och mer kunskap krävs.

Det övergripande målet för doktorandprojektet är att utveckla en komplex intervention och utvärdera genomförbarheten av den. Interventionen kommer att inkludera personcentrerad sjuksköterskeledd giktvård, egenmätning av urat i hemmet som förstahandsalternativ och patientutbildning. Interventionen omfattar även utbildning av personal samt faciliterare som ska stödja implementeringen samt stöd för personal att utbilda patienter.  Genomförbarhetsstudien ska ligga till grund för en framtida effektutvärderande studie som genomförs utanför ramen för detta doktorandprojekt.

I en första fas intervjuades personal och patienter om sina erfarenheter för att identifiera hinder och möjliggörande faktorer för personcentrerad vård vid gikt baserad på nationella rekommendationer. Utifrån resultaten växer detaljerna i den nya interventionen samt hur den ska implementeras fram. Studien förväntas bidra med kunskap om hur implementering av nya arbetssätt kan stödjas i primärvården samt leda till bättre livskvalitet för personer med gikt.

Projektets delarbeten

Personalens perspektiv om vad som påverkar nuvarande vård av patienter med gikt inom primärvården samt vilka förutsättningar som finns för genomförande av en framtida sjuksköterskeledd vård baserad på den nationella behandlingsrekommendationen.

Patienters upplevelse av att leva med och behandlas för gikt, identifiera och utforska emotionella, sociala och praktiska processer.

Utveckling, implementering och utvärdering av genomförbarhet av "mäta-rapportera-titrera proceduren" (ett delmoment av hela interventionen)

Utveckling, implementering och utvärdering av genomförbarhet av interventionen, rekrytering av patienter och datainsamling samt att beskriva patientutfall vid baslinjen och efter 12 månader.

https://www.du.se/sv/forskning/halsa-och-valfard/kunskapsimplementering-och-patientsakerhet-kips/

https://www.du.se/sv/profilsida/?userId=1998846650

Vetenskapliga publikationer

Professionals’ perspectives on existing practice and conditions for nurse-led gout care based on treatment recommendations: a qualitative study in primary healthcare. 
Sedelius, H., Tistad, M., Bergsten, U. et al. 
BMC Prim. Care 23, 71 (2022). https://doi.org/10.1186/s12875-022-01677-z

Hade du nytta av informationen?