Ställberg Björn

Distriktsläkare, med dr, Gagnefs Akademiska Vårdcentral, associerad forskare Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet.

Jag har arbetat som distriktsläkare och specialist i allmänmedicin sedan 1984 och arbetar nu sedan 2011 på Gagnefs vårdcentral.

Vårdcentralen är sedan november 2013 en akademisk vårdcentral med fokus på forskning inom astma och KOL.

Förutom kliniskt arbete och forskning handleder jag ST-läkare inom allmänmedicin i deras vetenskapliga arbeten.

Forskningsmässigt är jag knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin vid Uppsala Universitet men har också sedan lång tid ett nära samarbete med Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala och Örebro Universitet.

Jag föreläser också sedan många år på läkarutbildningen i Uppsala under termin 11.

Jag disputerade 2008 med avhandlingen "Asthma in Primary Care: Severity, Treatment and Level of Control".

Nationella uppdrag

  • Har ingått i Socialstyrelsens grupp för arbetet med Nationella riktlinjer för astma och KOL.
  • Ingår sedan flera år i Regionala Forskningsrådets (RFR) bedömningsgrupp av forskningsansökningar.
  • Är ordförande i SKL:s programråd astma/KOL.

Internationella uppdrag

  • Ingår i Research Committee i International Primary Care Respiratory Group (IPCRG).
  • Chair i ERS (European Respiratory Society) undergrupp 1.6 Primary Care/General Practice.
  • Ingår i European Respiratory Society (ERS) Task Force om bronkiectasier.
  • Associate Editor för npj Primary Care Respiratory Medicine (Impact factor 2,504)
  • Ingår i Respiratory Effectiveness Group (REG), en internationell forskargrupp för real-life studier.
  • Medlem i UNLOCK, en internationell primärvårdsgrupp för forskningssamarbete inom astma och KOL.

Pågående forskningsprojekt

PRAXIS-studien astma/KOL

PRAXIS-studien är ett epidemiologiskt forskningsprojekt i Uppsala/Örebroregionen, som ursprungligen genomfördes i syfte att undersöka hur Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL efterföljdes i klinisk praxis. Projektansvariga är undertecknad samt med dr Karin Lisspers och professor Christer Janson.

Data kring tillgängliga vårdresurser, utredning, behandling och uppföljning av patienter med astma och KOL i primär- och slutenvård insamlades under 2005, med hjälp av struktur- och patientenkäter samt journalgranskningar.

En uppföljning har gjorts 2012 till de patienter som deltog 2005. Under 2014 och 2015 har ett nytt slumpmässigt urval av patienter med astma respektive KOL gjorts med insamlande av data från patientenkät och journalgranskning. Dessa nya data ger möjlighet till många delstudier med kliniskt relevanta och epidemiologiska frågeställningar.

I PRAXIS-gruppen ingår för närvarande sex forskare. Under våren 2014 har en läkarstudent från Holland gjort ett arbete inom PRAXIS-studien med fokus på astma hos äldre som resulterat i en artikel avsedd för publicering.

PRAXIS-studien har hittills genererat tio vetenskapliga publikationer samt ingår i fyra avhandlingar. Från PRAXIS-studien finns dessutom tre rapporter. http://www.praxisstudien.se

Sedan 2011 ingår PRAXIS-studien i ett internationellt samarbete, UNLOCK, inom astma och KOL där hittills en studie baserad på sju olika populationer med primärvårdspatienter publicerats. Ytterligare en artikel är insänd och två artiklar är under utarbetande. Jag ansvarar för det internationella projektet inom KOL.

PATHOS-studien

En retrospektiv epidemiologisk studie 1999-2009 på 21 000 patienter med KOL från primärvården med extraherade journaldata kopplade till registerdata.

Syftet har varit att beskriva KOL-sjukdomens utveckling under tio år, utvärdera organisationen för astma och KOL samt jämföra två farmakologiska behandlingar för KOL avseende exacerbationer och pneumonier. Hittills är fyra artiklar publicerade. En ytterligare artikel om lungcancer är under utarbetande. Jag har ingått i styrkommittén för studien.

KOL-rehabiliteringsstudien

En studie för att kartlägga tillgången till KOL-rehabilitering på sjukhus och i primärvård i Sverige. Ett samarbete med docent Margareta Emtner och med dr Mats Arne, medicinska vetenskaper Uppsala universitet, docent Karin Wadell Umeå universitet och med dr Karin Lisspers. En artikel är publicerad och en är under utarbetande.

TIE-studien

En prospektiv studie i primär- och specialistvård med syfte att studera hur vi bättre kan identifiera KOL-patienter med risk för exacerbationer?

Studien är ett samarbete mellan Gävleborg, Uppsala och Dalarna där jag ingår i styrkommittén. Data insamlas från lungfunktionsundersökningar, blodprov och patientenkäter. Arbetet med inkluderingen av patienter har påbörjats under 2014 i samtliga landsting, Uppföljning av patientgruppen sker efter ett och efter två år.

SAFS-studien

Ett regionalt samarbetsprojekt inom primärvården som pågår och där jag ingår i styrkommittén. Syftet är att utvärdera effekter av ett symtom- och funktionshanteringsprogram för patienter med KOL och/eller hjärtsvikt med avseende på självkänsla, upplevelse av symtom och funktion, hälsa samt prioritering och skattning av delaktighet. Docent Kersti Theander, Karlstad universitet är projektledare.

ComIn

En regional RCT-studie i primärvården för att utvärdera ett instrument, PRISMS, vid vårdkontakter med KOL-patienter. Jag ingår i styrkommittén. Ansvarig projektledare är distriktssköterska med dr Ann-Britt Zakrisson, Örebro Universitet.

ARCTIC

Ingår i styrkommittén för en pågående retrospektiv epidemiologisk studie med patienter med KOL från primärvården med extraherade journaldata kopplade till registerdata.

iHARP

En internationell studie där betydelsen av korrekt inhalationsteknik för astmakontroll har studerats på drygt 3 600 patienter med astma från åtta länder. Ett första manuskript är inskickat. Ingår i styrkommittén för iHARP-studien.

UNLOCK

Fortsatt arbete inom IPCRG med UNLOCK där jag är ansvarig för KOL-delen och även delansvarig i astma-delen. Två artiklar är under utarbetande. En där karaktäristika hos astmapatienter i primärvård jämförs med karaktäristika hos patienter i de kliniska studier som ligger till grund för behandlingsriktlinjer för astma och en artikel om samsjuklighet vid KOL.

REG

Fortsatt samarbete med REG (Respiratory Effectiveness Group) som samlar forskare inom såväl primärvård som specialistvård över hela världen med intresse för real life-studier för att diskutera nya forskningsmetoder för att studera och utvärdera effekter av behandling av patienter inom luftvägsområdet samt planera gemensamma studier.

Handledaruppdrag

Är bihandledare för: Hanna Sandelowsky, doktorand på KI med ett doktorandarbete om KOL och implementering av riktlinjer och om hur omhändertagandet av denna patientgrupp kan förbättras.

Vetenskapliga publikationer

Publicerade artiklar 1998-2009 (Word, 2 sidor)

Alla länkar nedan är externa:

How Do Dual Long-Acting Bronchodilators Prevent Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease?
Beeh KM, Burgel PR, Franssen FME, Lopez-Campos JL, Loukides S, Hurst JR, Fležar M, Ulrik CS, Di Marco F, Stolz D, Valipour A, Casserly B, Ställberg B, Kostikas K, Wedzicha JA
Am J Respir Crit Care Med. 2016 Dec 6. [Epub ahead of print]

Are pharmacological randomised controlled clinical trials relevant to real-life asthma populations? A protocol for an UNLOCK study from the IPCRG
Lisspers K, Teixeira P, Blom C, Kocks J, Ställberg B, Price D, Chavannes N
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Apr 14;26:16016. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.16

Multi-component assessment of chronic obstructive pulmonary disease: an evaluation of the ADO and DOSE indices and the global obstructive lung disease categories in international primary care data sets
Jones RC, Price D, Chavannes NH, Lee AJ, Hyland ME, Ställberg B, Lisspers K, Sundh J, van der Molen T, Tsiligianni I; UNLOCK Group of the IPCRG
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Apr 7;26:16010. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.10

General practitioners and rare lung diseases: a task force for the development of rare lung diseases educational material
Balbi B, Vallese D, Chavannes N, Stallberg B, Baiardi P
Breathe (Sheff). 2016 Dec;12(4):341-348. doi: 10.1183/20734735.008816

Change in health status in COPD: a seven-year follow-up cohort study
Sundh J, Montgomery S, Hasselgren M, Kämpe M, Janson C, Ställberg B, Lisspers K
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Oct 20;26:16073. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.73

Clinical highlights from Amsterdam
Annema JT, Vogiatzis I, Grgic A, Antoniou K, Ställberg B, Herth FF
ERJ Open Res. 2016 Jul 13;2(3). pii: 00031-2016. eCollection 2016

Time pressured deprioritization of COPD in primary care: a qualitative study
Sandelowsky H, Hylander I, Krakau I, Modin S, Ställberg B, Nager A
Scand J Prim Health Care. 2016;34(1):55-65. doi: 10.3109/02813432.2015.1132892. Epub 2016 Feb 5

Characteristics of patients making serious inhaler errors with a dry powder inhaler and association with asthma-related events in a primary care setting
Westerik JA, Carter V, Chrystyn H, Burden A, Thompson SL, Ryan D, Gruffydd-Jones K, Haughney J, Roche N, Lavorini F, Papi A, Infantino A, Roman-Rodriguez M, Bosnic-Anticevich S, Lisspers K, Ställberg B, Henrichsen SH, van der Molen T, Hutton C, Price DB
J Asthma. 2016;53(3):321-9. doi: 10.3109/02770903.2015.1099160. Epub 2016 Jan 26

Availability of pulmonary rehabilitation in primary care for patients with COPD: a cross-sectional study in Sweden
Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Ställberg B
Eur Clin Respir J. 2016 Nov 28;3:31601. doi: 10.3402/ecrj.v3.31601. eCollection 2016

The prevalence of comorbidities in COPD patients, and their impact on health status and COPD symptoms in primary care patients: a protocol for an UNLOCK study from the IPCRG
Ställberg B, Teixeira P, Blom C, Lisspers K, Tsiligianni I, Jordan R, Román M, Kleefstra N, Korzh O, Price D, Chavannes N
NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Nov 17;26:16069. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.69

Cost-Effectiveness of Glycopyrronium Bromide Compared with Tiotropium in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Sweden
Costa-Scharplatz M, Ställberg B, Goyal P, Asukai Y, Gruenberger JB, Price D
Appl Health Econ Health Policy. 2015 Dec;13(6):637-45. doi: 10.1007/s40258-015-0193-2

Comparison of the COPD Assessment Test (CAT) and the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) in a Clinical Population
Sundh J, Ställberg B, Lisspers K, Kämpe M, Janson C, Montgomery S
COPD. 2015 Sep 14:1-9. [Epub ahead of print]

Real-life use of budesonide/formoterol in clinical practice: a 12-month follow-up assessment in a multi-national study of asthma patients established on single-inhaler maintenance and reliever therapy
Ställberg B, Naya I, Ekelund J, Eckerwall G
J Clin Pharmacol Ther. 2015 Jun;53(6):447-55. doi: 10.5414/CP202224

Cost-effectiveness of the LABA/LAMA dual bronchodilator indacaterol/glycopyrronium in a Swedish healthcare setting
Price D, Keininger D, Costa-Scharplatz M, Mezzi K, Dimova M, Asukai Y, Ställberg B
Respir Med. 2014 Dec;108(12):1786-93. doi: 10.1016/j.rmed.2014.09.015. Epub 2014 Oct 2

Clinical highlights from the 2013 ERS Congress in Barcelona
Spruit MA, Marvisi M, Coolen J, Poletti V, Gasparini S, Ställberg B, Herth FJ, Clini EM
Eur Respir J. 2014 Jul;44(1):198-206. doi: 10.1183/09031936.00027614. Epub 2014 Apr 2

Determinants of uncontrolled asthma in a Swedish asthma population: cross-sectional observational study
European Clinical Respiratory Journal 2014, 1:24109

Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in primary care: data from the observational PATHOS study
Lisspers K, Johansson G, Jansson C, Larsson K, Stratelis G, Hedegaard M, Ställberg B
2014 Respir Med 108(9): 1345-1354

Primary care COPD patients compared with large pharmaceutically-sponsored COPD studies: an UNLOCK validation study
Kruis AL, Ställberg B, Jones RC, Tsiligianni IG, Lisspers K, van der Molen T, Kocks JW, Chavannes NH
2014 PloS one 9(3): e90145

Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS)
Ställberg B, Janson C, Johansson G, Larsson K, Stratelis G, Telg G, Lisspers KH
(2013) Prim Care Respir J

'SIMPLES': a structured primary care approach to adults with difficult asthma
Ryan D, Murphy A, Ställberg B, Baxter N, Heaney LG
Prim Care Respir J. 2013 Sep;22(3):365-73. doi: 10.4104/pcrj.2013.00075

Management of COPD exacerbations in primary care: a clinical cohort study
Sundh J, Österlund Efraimsson E, Janson C, Montgomery S, Ställberg B, Lisspers K
(2013) Prim Care Respir J 22(4): 393-399

Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled corticosteroid and long acting β2 agonist: observational matched cohort study (PATHOS)
Janson C, Larsson K, Lisspers KH, Ställberg B, Stratelis G, Goike H, Jörgensen L, Johansson G
(2013) BMJ 346: f3306

Sex-differences in quality of life and asthma control in Swedish asthma patients
Lisspers K, Ställberg B, Janson C, Johansson G, Svärdsudd K
(2013) J Asthma 50(10): 1090-1095

Assessment of COPD in primary care: new evidence supports use of the DOSE index
Sundh J, Montgomery S, Ställberg B, Lisspers K
(2013) Prim Care Respir J 22(2): 142-143

Hospital-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD in Sweden-a national survey
Wadell K, Janaudis Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M
(2013) Respir Med 107(8): 1195-1200

Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the PATHOS study
Larsson K, Janson C, Lisspers K, Jørgensen L, Stratelis G, Telg G, Ställberg B, Johansson G
(2013) J Intern Med 273(6): 584-594

Clinical COPD Questionnaire score (CCQ) and mortality
Sundh J, Janson C, Lisspers K, Montgomery S, Ställberg B
(2012) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 7: 833-842

The Dyspnoea, Obstruction, Smoking, Exacerbation (DOSE) index is predictive of mortality in COPD
Sundh J, Janson C, Lisspers K, Ställberg B, Montgomery S
(2012) Prim Care Respir J 21(3): 295-301

ALMA, a new tool for the management of asthma patients in clinical practice: development, validation and initial clinical findings
Kiotseridis H, Bjermer L, Pilman E, Ställberg B, Romberg K, Tunsäter A
Prim Care Respir J. 2012 Jun;21(2):139-44. doi: 10.4104/pcrj.2011.00091

Prioritising the respiratory research needs of primary care: the International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) e-Delphi exercise
Pinnock H, Østrem A, Rodriguez MR, Ryan D, Ställberg B, Thomas M, Tsiligianni I, Williams S, Yusuf O
Prim Care Respir J. 2012 Mar;21(1):19-27. doi: 10.4104/pcrj.2012.00006

High costs and burden of illness in acute rhinosinusitis: real-life treatment patterns and outcomes in Swedish primary care
Stjärne P, Odebäck P, Ställberg B, Lundberg J, Olsson P
Prim Care Respir J. 2012 Jun;21(2):174-9; quiz 10p following 179. doi: 10.4104/pcrj.2012.00011

Co-morbidity, body mass index and quality of life in COPD using the Clinical COPD Questionnaire
Sundh J, Ställberg B, Lisspers K, Montgomery SM, Janson C
2011 Jun;8(3):173-81. doi: 10.3109/15412555.2011.560130. Epub 2011 Apr 22

The prevalence of undiagnosed chronic obstructive pulmonary disease in a primary care population with respiratory tract infections - a case finding study
Sandelowsky H, Ställberg B, Nager A, Hasselström J
BMC Fam Pract. 2011 Nov 3;12:122. doi: 10.1186/1471-2296-12-122

Primary health care centres with asthma clinics: effects on patients knowledge and asthma control

The International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) Research Needs Statement 2010
Pinnock H, Thomas M, Tsiligianni I, Lisspers K, Østrem A, Ställberg B, Yusuf O, Ryan D, Buffels J, Cals JW, Chavannes NH, Henrichsen SH, Langhammer A, Latysheva E, Lionis C, Litt J, van der Molen T, Zwar N, Williams S
Prim Care Respir J. 2010 Jun;19 Suppl 1:S1-20

How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry?
Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Boman G, Hedenström H, Janson C, Emtner M
Respir Med. 2010 Apr;104(4):550-6

UNLOCK: Uncovering and Noting Long-term Outcomes in COPD to enhance knowledge
Chavannes N, Ställberg B, Lisspers K, Roman M, Moran A, Langhammer A, Crockett A, Cave A, Williams S, Jones R, Tsiligianni I, van der Molen T, Price D
Prim Care Respir J. 2010 Dec;19(4):408

 

Hade du nytta av informationen?