Svedbo Engström Maria

Leg. sjuksköterska och medicine doktor. Uppdrag som klinisk lektor vid medicinkliniken Falu lasarett, anställd vid Högskolan Dalarna, institutionen för hälsa och välfärd. I min forskning samarbetar jag med det Nationella Diabetesregistret (NDR) med fokus på vuxnas perspektiv av att leva med diabetes och att lyfta fram deras perspektiv i vårdbesök och det viktiga kvalitetsarbetet i diabetesvården.

Diabetes är en allvarlig livslång sjukdom som kan ha en stor påverkan på livet och som kräver ett betydande ansvar av individen. För att vården ska kunna ge bra stöd så behöver patienternas perspektiv tas till vara. Jag disputerade 2019 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med en avhandling vars huvudresultat var Diabetesenkäten. Diabetesenkäten handlar om hur personen med diabetes mår och har det med diabetes i vardagen och om hen får det stöd som hen behöver från vården. Enkäten har tagits fram i samverkan med det Nationella Diabetesregistret (NDR).
NDR bidrar sedan starten 1996 till kvalitetsutveckling av den svenska diabetesvården. Nästan alla som har diabetes i Sverige är med i NDR, men tidigare saknades ett passande sätt att som grund för det viktiga kvalitetsarbetet systematiskt ta reda på och föra in patienters perspektiv i tillägg till medicinska data.

Diabetesenkäten är ett digitalt kliniskt verktyg som kan användas i vården för vuxna med diabetes av enheter som är anslutna till NDR. I filmen om Diabetesenkäten berättar personer med diabetes och vårdpersonal om hur det är att använda enkäten.

Diabetesenkäten har i utvärderingar vistas ha ett viktigt innehåll, vara lätt att svara på och ha god mätkvalitet. Jämförelser med en annan enkät och medicinska riskfaktorer visade att Diabetesenkäten mäter aspekter av hur livskvalitet påverkas av sjukdom,
men att den också tillför ny information om just livet med diabetes. Diabetesenkäten visades också vara känslig för skillnader mellan grupper som har olika nivåer av långtidsblodsocker (HbA1c), ett värde som har betydelse för risken för följdsjukdomar. Enkäten är också grund för så kallade utvecklingsindikatorer i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården. I framtiden kan den bidra till att vi lär oss mer om livet med diabetes, hur diabetesvården kan vara ett bra stöd samt möjliggöra bredare utvärderingar av olika behandlingar och vårdinsatser.

Fortsatt forskning fokuserar främst på användande och implementering av Diabetesenkäten samt analyser med utgångspunkt i patientrapporterade data.
I dessa projekt samverkar jag med forskare knutna till Nationella Diabetesregistret, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Sophiahemmet högskola och Uppsala universitet.

Publicerade artiklar

Samtliga länkar är externa.

New diabetes questionnaire to add patients’ perspectives to diabetes care for adults with type 1 and type 2 diabetes – Nationwide cross-sectional study of construct validity assessing associations with generic health-related quality of life and clinical variables

Svedbo Engström, M., Leksell, J., Johansson, U-B., Borg, S., Palaszewski, B., Franzén, S., Gudbjörnsdottir, S. & Eeg-Olofsson, K.
BMJ Open 2020;10:e038966. doi:10.1136/bmjopen-2020-038966

Health-related Quality of Life and Glycaemic Control among Adults with Type 1 and Type 2 Diabetes – A Nationwide Cross-sectional Study

Svedbo Engström, M., Leksell, J., Johansson, U-B., Borg, S., Palaszewski, B., Franzén, S., Gudbjörnsdottir, S. & Eeg-Olofsson, K.
Health and Quality of Life Outcomes 2019;17(141):1-11. doi: 10.1186/s12955-019-1212-z

Patient-reported outcome and experience measures for diabetes: development of scale models, differences between patient groups and relationships with cardiovascular and diabetes complication risk factors, in a combined registry and survey study in Sweden
Borg, S., Eeg-Olofsson, K., Palaszewski, B., Svedbo Engström, M., Gerdtham, U. G., Gudbjörnsdottir, S.
BMJ Open 2019;9:e025033. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025033  

A disease-specific questionnaire for measuring patient-reported outcomes and experiences in the Swedish National Diabetes Register: Development and evaluation of content validity, face validity, and test-retest reliability
Svedbo Engström, M., Leksell, J., Johansson, U-B., Eeg-Olofsson, K., Borg, S., Palaszewski, B. & Gudbjörnsdottir, S.
Patient Education and Counselling 2018;101(1):139-46. doi: 10.1016/j.pec.2017.07.016

Experiences of Hypoglycaemia in Adults with Diabetes Mellitus
Dahlberg, R., Spets, E., Svedbo Engström, M., Larshans, M. & Leksell, J.
Journal of Diabetes and Treatment 2017:J111. doi: 10.29011/2574-7568.000011

What is important for you? – A qualitative interview study of living with diabetes and experiences of diabetes care to establish a basis for a tailored Patient-Reported Outcome Measure for the Swedish National Diabetes Register
Svedbo Engström, M., Leksell, J., Johansson, U-B & Gudbjörnsdottir, S.
BMJ Open 2016;6(3):e010249. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010249

Development of the Content and Quality in Briefs Instrument (CQB-I)
Elf, M., Svedbo Engström, M. & Wijk, H.
Health Environments Research & Design Journal (HERD) 2012;5(3):74-88. doi: 10.1177/193758671200500308.

An assessment of briefs used for designing healthcare environments: a survey in Sweden
Elf, M., Svedbo Engström, M., Wijk, H. Construction Management and Economics 2012;30(10):835-844. doi: 10.1080/01446193.2012.702917.

Avhandling

Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care: Descriptions as well as Development and Testing of the Diabetes Questionnaire

Göteborgs universitet 2019. ISBN 978-91-7833-668-5 (PRINT), ISBN 978-91-7833-669-2 (PDF).

Hade du nytta av informationen?