Wallin Ahlström Sara

Arbetsterapeut, Barn och Ungdomshabiliteringen Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola sedan april 2018. Doktorandtjänst 50 % på Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna sedan januari 2019.

Projekt

Utveckling och utvärdering av en modell för intervention för att stötta tidsuppfattning och tidshantering till förskolebarn med kognitiv funktionsnedsättning.

Bakgrund

Det finns ett stort antal personer i habiliteringens målgrupp som har svårigheter med tidsuppfattning vilket försvårar deras möjligheter att klara sin vardag självständigt. Barn med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar som Myelo Meningo Cele (MMC), Cerebral, Pares (CP), Autism och ADHD riskerar att halka efter barn med typisk utveckling när det kommer till tidshantering som en följd av begränsade kognitiva förmågor associerade med tidsuppfattning. Svårigheter med tidsuppfattning har negativ inverkan på vardagsfungerande i förskolan och kan på sikt öka risken för skolsvårigheter och att klara ett självständigt vuxenliv.

Målet med habiliteringens arbete är att stödet riktas mot att öka självständighet, vardagsfungerande samt inflytande och delaktighet i samhället. Habiliteringen saknar idag en modell för tidig intervention som kan bidra till att nå mål med habiliteringens arbete. Genom att tidigt i barnets utveckling grunda för förståelse av tid skapas möjlighet att minska den klyfta till barn med typisk utveckling som annars bara ökar i takt med ålder.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en intervention för att stötta tidsuppfattning och tidshantering hos förskolebarn 5-6 år med kognitiv funktionsnedsättning.

Metod

Studie I utvecklar och utvärderar en modell kallad Stöd i Tid för strukturerad intervention till förskolebarn inför en randomiserad och kontrollerad studie. Den undersöker också de subjektiva erfarenheterna hos förskolepedagoger och deltagande barn. Studie I är genomförd och har submittats.

I studie II testas modellen i en RCT- studie för att utvärdera om modellen Stöd i Tid ökar tidsuppfattningen hos förskolebarn 5-6 år med kognitiv funktionsnedsättning. Studie III, en RCT- studie utvärderar om modellen Stöd i Tid ökar vardagsfungerande hos förskolebarn 5-6 år med kognitiv funktionsnedsättning. Studie IV utvärderar deltagande barns erfarenheter av att arbeta med Stöd i Tid i förskolan. Datainsamling för studie II-IV pågår fram till juni 2020.

Betydelse

Kunskapen som genereras i detta projekt kan bidra till ökad kunskap om hur förskolebarn kan stöttas i sin tidsuppfattning och tidshantering. Om modellen Stöd i Tid visar sig ha effekt kan den användas av Regionens Barn- och Ungdomshabilitering och andra verksamheter som exempelvis förskolan som ett verktyg för att stötta barns vardagsfungerande redan i tidig ålder för att  te x förebygga senare skolsvårigheter och de hälsorisker som associeras med detta.

Huvudhandledare: Doc Lena Almqvist Mälardalens Högskola

Bihandledare: Doc Catharina Gustavsson (Högskolan Dalarna), Doc Maria Harder (Mälardalens Högskola) och Gunnel Janeslätt PhD (Uppsala Universitet)

Hade du nytta av informationen?