Daniel Wallsten

Daniel Wallsten, Leg. Psykolog. Vårdcentral Tisken samt doktorand med inriktning klinisk psykologi vid Karlstads universitet.

Daniel Wallsten utbildade sig till psykolog mellan 2010 och 2015 vid Uppsala Universitet och doktorerar sedan 2018 vid institutionen för sociala och psykologiska studier vid Karlstads universitet. Daniel har mestadels arbetat kliniskt med ångest, stress, sömn och depression, men i synnerhet med OCD, både vid OCD-centret samt på KBT-psykologerna i Uppsala.

En stor andel patienter som möter kriterier för psykiatriska syndrom blir otillräckligt hjälpta av nuvarande behandlingar. Speciellt när det kommer till mer komplexa problem som innefattar symptom inom flera diagnostiska områden. Daniels avhandling handlar om behandling av problem inom flera diagnostiska områden och så kallade processbaserade behandlingar, men också om användbarheten i olika ramverk för att beskriva och förstå psykologisk smärta samt olika metoder för att utvärdera insatser. Utöver avhandlingen har Daniel varit drivande i uppbygganden av ett floatinglabb samt i ett projekt som använder virtual reality för att låta kliniska och icke kliniska deltagare uppleva sig själva från en yttre betraktares position, något som preliminärt visat sig ha potential vid problem som innefattar deltagarens upplevelse av sig själv. Vid sidan av forskarstudierna har Daniel varit även varit med och byggt upp samt lett psykologmottagningen vid Karlstads Universitet.

In English

A large proportion of patients who meet criteria for psychiatric syndromes are insufficiently helped by current treatments. Especially when it comes to more complex problems involving symptoms in multiple diagnostic areas. Daniel's thesis is about the treatment of problems that span over several diagnostic areas and so-called process-based treatments, but also about the usefulness of different frameworks for describing and understanding psychological pain and different methods for evaluating treatments. In addition to the thesis, Daniel has been driving the construction of a floating lab as well as in a project that utilises virtual reality to let clinical and non-clinical participants experience themselves from the position of an external observer, something that has preliminarily shown potential for problems that include the participant's experience of themself. In addition to his doctoral studies, Daniel has also been involved in building and leading the psychology clinic at Karlstad University.

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Treating co-morbid insomnia and social anxiety disorder with sequential CBT protocols: a single-case experimental study
Wallsten, D., Norell-Clarke, A., Alfonsson, S., Gryphon, D., Eriksson, H., & Tillfors, M
Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 49(6), 641-657. 2021.

Hade du nytta av informationen?