Forskning i fokus: behandling av rektusdiastas hos kvinnor

Nyhet – 15 juni 2022, kl. 16:39

Det behövs fler välgjorda studier om hur rektusdiastas (delade magmuskler) kan behandlas, enligt en granskning från SBU. ”Eftersom vi idag inte har tillräcklig kunskap för att kunna ange behandlingsriktlinjer, är det fortsatt viktigt att kvinnor med symptomgivande rektusdiastas får en individuell bedömning av fysioterapeut och individanpassade åtgärder” säger Catharina Gustavsson, fysioterapeut och docent vid Centrum för klinisk forskning, Region Dalarna, som bidragit som sakkunnig.

Rektusdiastas, även kallat delade magmuskler, är vanligt hos gravida kvinnor och uppstår när avståndet mellan den raka magmuskelns två muskelbukar ökar. Hos en del kvinnor kan tillståndet bli varaktig och orsaka problem. Rektusdiastas behandlas vanligtvis genom fysioterapi; i vissa fall kan operation vara aktuell. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har utvärderat forskning på området i rapporten Behandling av rektusdiastas hos kvinnor.

Vad visar rapporten?

SBU konstaterar att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma vilka bestående hälsoeffekter de behandlingar som tas upp i rapporten har. Dock understryks vikten av att inte tolka ett otillräckligt vetenskapligt underlag som att behandlingarna saknar effekt.

– Det är av vikt att den specifika diagnoskoden för abdominell rektusdiastas används, för att göra det lättare att följa upp vårdens omhändertagande, säger Catharina Gustavsson.

Rapporten innefattar fem studier som bedömts ha tillräckligt god vetenskaplig kvalitet. Av dessa har fyra undersökt fysioterapeutisk behandling i form av mag- och bålmuskelträning och en undersökt kirurgisk behandling.

Vad rekommenderar Region Dalarna?

En rektusdiastas som uppstår under en graviditet går vanligtvis tillbaka av sig själv efter graviditeten. En kvarstående delning kan dock leda till kosmetiska besvär med tydlig buktning av bukväggen. Hos en del kvinnor ger det funktionella symtom som obehag i övre delen av buken och minskad stabilitet i ländryggen. År 2020 kom en specifik diagnoskod för Abdominell rektusdiastas och hittills har 129 personer i Region Dalarna fått den diagnosen (Källa: BILD). Det är viktigt att den specifika diagnoskoden för abdominell rektusdiastas används, då det kan bidra till förbättrat kunskapsläge.

Tillbaka