Forskning i fokus: behandling och rehabilitering vid fibromyalgi

Nyhet – 15 juni 2022, kl. 16:44

Läkemedlen duloxetin och pregabalin kan ha positiva effekter hos personer med fibromyalgi. Det visar en nyligen publicerad rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Rapporten betonar också vikten av multimodalt omhändertagande och individanpassad behandling vid fibromyalgi.

Behandling av personer med fibromyalgi med läkemedlet duloxetin kan minska depressiva symtom, smärtpåverkan och ge ökad psykisk livskvalitet, medan läkemedlet pregabalin kan minska smärta, öka sömnkvalitet och leda till en upplevd förbättring. SBUs rapport Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi har lästs av representanter ur Primärvårdsrådet, Mediciniska rådet och FoU-enheten. Björn Äng, forskning och utbildningsdirektör i Region Dalarna och professor vid Högskolan Dalarna har bidragit som sakkunnig.

Fibromyalgi är ett smärtsyndrom som ger långvarig och utbredd smärta och ömhet. Behandling av tillståndet består av en kombination av fysiska behandlingar, såsom träning och avslappningsövningar, behandling med läkemedel, psykologisk behandling samt multimodal smärtbehandling.

Vad visar rapporten? 

Rapporten visar att behandling med läkemedlet duloxetin kan minska smärtpåverkan, depressiva symptom och psykisk livskvalitet. Här visas också att behandling med läkemedlet pregabalin kan minska fibromyalgisymtom och smärtintensitet, förbättra sömnkvalitet och leda till en upplevd tillståndsförbättring hos personer med fibromyalgi. Resultaten bedöms dock ha låg tillförlitlighet så ny forskning kan komma att ändra det. SBU bedömer tillförlitligheten som låg om till exempel små eller få studier ligger till grund för ett resultat, eller om studierna visar olika resultat.

Effekterna av olika terapiformer så som kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy och Mindfulness Based Stress Reduction samt guidad fysisk aktivitet, akupunktur och psykoedukativa insatser kunde däremot inte bedömas då det saknas tillräckligt många välgjorda studier om ämnet.

SBU understryker i sin rapport att resultaten för de behandlingar som utvärderats visar en osäkerhet avseende effekt – men inte att behandlingarna skulle sakna effekt. Underlaget stödjer således inte att behandlingarna plockas bort ur behandlingsarsenalen utan talar istället för att man behöver fortsätta att utvärdera dem i forskning.

Vad rekommenderar Region Dalarna?

Fibromyalgi kännetecknas av långvarig och utbredd smärta och ömhet. Symtom som sömnstörningar och trötthet är vanliga liksom samsjuklighet i depression och/eller ångest. Tillståndet medför ofta sänkt livskvalitet och en försämrad funktion i vardagen. I Region Dalarna diagnosticeras och behandlas personer med fibromyalgi framförallt i primärvården. Upp till 2 % av befolkningen beräknas leva med fibromyalgi; mellan åren 2012 och 2022 diagnosticerades totalt 5 181 personer i Dalarna.  

SBU-rapporten visar att det finns ett fortsatt otillräckligt vetenskapligt stöd för specifika behandlingar men betonar vikten av multimodalt omhändertagande och individanpassad behandling vid fibromyalgi. Detta stämmer väl med befintliga lokala behandlingsrekommendationer. Primärvårdsrådet i Region Dalarna pekar på att Cymbalta och Pregabalin är välkända och beprövade behandlingar som ofta provas. Representanter från rådet menar dock att Pregabalin har en beroendepotential och bör användas med extra försiktighet.

Tillbaka