Uppsala Universitet och personuppgiftsbehandling i tredjeland

Nyhet – 03 december 2020, kl. 09:00

Uppsala Universitet är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter bl.a. då universitet är forskningshuvudman. Universitet har 2020-11-17 dnr UFV 2020/2214 fattat beslut om personuppgiftsbehandling i tredje land, dvs länder utanför EU/EES.

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifterna blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES. All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person utgör personuppgifter. Uppgifter som pseudonymiseras innebär att själva existensen av en kodnyckel medför att den registrerade indirekt identifieras. Genom EU-domstolens dom i mål C-311/18 har förutsättningarna för överföring av personuppgifter till tredje land ändrats.

Universitets beslut innebär att Universitet inte tillåter nya överföringar av personuppgifter till tredje land får göras … om det inte är kontrollerat och dokumenterat av den ansvarige för överföringen att överföringen kan ske på ett utifrån gällande rätt korrekt sätt, samt att befintliga avtal och samarbeten som innehåller personuppgiftsöverföring till tredje land ska kartläggas av den ansvarige för överföringen samt att åtgärder vidtas för att säkerställa att överföringen kan ske på ett utifrån gällande rätt korrekt sätt...””

Beslutet berör endast de fall där Universitet är personuppgiftsansvarigt.

Tillbaka

Dela: