Avvikelser, synpunkter och klagomål

Avvikelser, reklamationer och synpunkter/klagomål är viktiga för patientsäkerhetsarbete och avtalsuppföljning och är en del i förbättringsarbetet.

Vid avvikelser

Med avvikelser avses tillbud och negativa händelser. Exempelvis kan det gälla förskrivarportalen, leveranser, patientskador eller tillbud.

  • Rapportera i verksamhetens avvikelsesystem och beskriv vad som hänt
  • Skicka kopia till moa.nordlund@regiondalarna.se, kontinenssamordningen Dalarnas Hjälpmedelscenter

Vid reklamation av produkter

När fel upptäcks på någon produkt eller produktförpackning ska det rapporteras. Leverantören ska ges möjlighet att åtgärda felet och förhindra att det uppstår igen. Det kan bli aktuellt med ersättningsprodukter eller kreditering efter reklamation.  

Vid synpunkter/klagomål

Synpunkter/klagomål kan gälla exempelvis produkternas kvalitet, utformning eller användarvänlighet. Det kan även handla om möjligheten att ge vård och behandling.

Från vårdpersonal

  • Rapportera i verksamhetens avvikelsesystem och beskriv vad du upplevt

  • Skicka kopia till moa.nordlund@regiondalarna.se , kontinenssamordningen Dalarnas Hjälpmedelscenter

Från patient

Dela:

Hade du nytta av informationen?