Uppföljning & överrapportering inkontinenshjälpmedel

Utvärdera och följa upp

Utvärdering av beslutade behandlingar och åtgärder samt förskrivna inkontinenshjälpmedel utförs för att se om de motsvarar behovet. Vid förändringar av patientens tillstånd eller medicinering tas nytt status och nya mätningar görs. Både effekt och eventuella biverkningar av läkemedel observeras. Uppföljning av planerade behandlingar och åtgärder görs av förskrivaren tillsammans med patienten (och vid behov behandlande läkare) minst en gång per år. Då riskbedömning gjorts rekommenderas uppföljning var 6:e månad eller tidigare vid förändrat behov. Även andra personer som är involverade i patientens vård kan delta. Vid uppföljningen avslutas eller planeras för fortsatta behandlingar och åtgärder.

Överrapportering till annan vårdgivare/vårdenhet

För att uppföljningsansvaret ska övergå till annan enhet, ska den planerade vården samt förskrivna hjälpmedel överrapporteras och övertagande bekräftas. Överrapportera följande:

  • aktuell utredning (ange datum) samt utförda och pågående behandlingar och åtgärder
  • planerad uppföljning av behandlingar och åtgärder
  • planerad uppföljning av förskrivna inkontinenshjälpmedel 
  • planerad uppföljning av inkontinenshjälpmedel som tillhandahållits för kortvarigt bruk utan förskrivning

Dokumentation  

Vårdplan upprättas utifrån resultaten av utredningen och ska innehålla diagnos, mål, planering och uppföljning av åtgärder i samråd med patienten. Specificera hur, av vem och när åtgärderna ska utföras, samt dokumentera i patientjournal. Vid behov sammankallas till SIP (Samordnad individuell plan).

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren vid behandlande enhet ansvarar för att utvärdering och uppföljning av förskrivningen sker minst en gång per år eller tidigare vid förändrat behov.  Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker tills överrapportering till annan vårdgivare gjorts eller behovet upphört.

Dela:

Hade du nytta av informationen?