Förskrivningsprocessen

För att hjälpmedel ska få avsedd effekt krävs att patientens eller brukarens hela livssituation analyseras och att hjälpmedelsbehovet relateras till andra utförda eller planerade åtgärder. Patienten eller brukaren ska ha inflytande i förskrivningsprocessen.

Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar förskrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Processen att förskriva hjälpmedel är en del i habilitering eller rehabilitering, för vilket det ska finnas särskilda habiliterings- eller rehabiliteringsplaner. Hjälpmedel kan även förskrivas som en funktionsuppehållande åtgärd efter avslutad habilitering/rehabilitering.

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan bör innehålla planerade insatser som förskrivning av hjälpmedel, vem som svarar för insatsen och målet med insatsen. Vid planering av insatserna ska patienten/brukaren så långt som möjligt medverka. Förskrivaren bör samråda med den som är kostnadsansvarig innan förskrivning av kostsamma hjälpmedel.

Processens faser

 1. Bedöma behov av insatser
 2. Följa upp och utvärdera funktion och nytta
 3. Instruera, träna och informera
 4. Prova ut, anpassa och välja specifik produkt
 5. Vid behov specialanpassa det vill säga initiera och utfärda anvisning

Förskrivningens varaktighet

Förskrivaren bedömer om behovet är tillfälligt eller varaktigt. Vid tillfälligt behov sker förskrivningen tidsbegränsat och följs därefter upp av förskrivaren eller den som övertagit ansvaret för vården. Det är viktigt att informera om en eventuell tidsbegränsning av förskrivningen i överrapporteringen.

Utbildning om förskrivningsprocessen

Socialstyrelsen har tagit fram webbaserad utbildning om förskrivningsprocessen. Materialet är ett basmaterial och uppbyggt som ett självstudiematerial. De olika avsnitten kan användas som helhet eller var för sig. I materialet informeras om viktiga utgångspunkter vid förskrivning av hjälpmedel:

Verksamhetschefer eller motsvarande ska tillse och följa upp att all personal som förskriver personliga hjälpmedel genomgår webbaserad grundutbildning.

 

Definition

Begreppet hjälpmedel finns inte definierat i lag eller annan författning. Av propositionen 1992/93:159 "Förarbete till handikappreformen" framgår bland annat att med hjälpmedel för den dagliga livsföringen, menas de hjälpmedel som behövs för att personen själv eller med hjälp av någon annan ska kunna:

 • Delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter
 • Fungera i hemmet och närmiljö
 • Förflytta sig
 • Gå i skolan
 • Hjälpmedel för vård och behandling (hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel eller en kroppsfunktion eller som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats)
 • Kommunicera med omvärlden
 • Orientera sig
 •  Sköta vardagslivets rutiner i hemmet
 •  Tillgodose grundläggande personliga behov (att klä sig, äta, sköta sin personliga hygien med mera)

Personliga hjälpmedel

I Landstinget Dalarna utmärks produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel av att:

 • Det krävs hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning
 • Det finns evidens eller goda erfarenheter som påvisar att produkten ger goda medicinska effekter samt ökar delaktighet och aktivitet
 • Hjälpmedel i de flesta fall är medicintekniska produkter
 • Hjälpmedlen i huvudsak kompenserar för ett funktionshinder eller används i behandlande syfte
 • Hjälpmedlen utprovas individuellt för en namngiven patient/brukare. Produkter som finns att köpa på öppna marknaden och som vanligen ingår i hemmiljön betraktas inte som hjälpmedel. Det gäller även produkter som är dess motsvarighet t.ex. greppvänliga saxar.

Vem kan förskriva?

Det är verksamhetschefens ansvar när denne utser förskrivare. Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildning är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att:

 • Vara utbildningsansvarig
 • Förskriva och utlämna hjälpmedel till patienter
 • Ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter
 • Vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap. avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Verksamhetschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som fullgör ovanstående uppgifter (SOSFS 2008:1).

Förutsättningar för att få förskrivningsrätt

För att få förskrivningsrätt i Landstinget Dalarna krävs att dessa befattningshavare är:

 • Utsedda av verksamhetschefen och att tilldelade arbetsuppgifter är dokumenterade
 • Anställda av Landstinget Dalarna
 • Privata läkare eller sjukgymnaster som är anslutna till eller har vårdavtal med Landstinget Dalarna

För vissa hjälpmedel finns utarbetade riktlinjer och där anges förslag på yrkesutbildning för att få förskriva just det hjälpmedlet, men det är verksamhetschefen som har det slutliga ansvaret för vem som får förskriva vad. Bedömningen ska göras utifrån verksamhetens uppdrag och kompetens hos den enskilde medarbetaren.

Den som är nyutbildad eller ny som förskrivare och saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet bör ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare.

På LD-intranät hittar du förteckning över privata vårdgivare i Handbok för vårdavgifter. Patient/ brukare söker vård hos dessa vårdgivare på samma villkor och till samma avgifter som vid mottagningar i landstingets regi. Privata vårdgivare kan förskriva personliga hjälpmedel till en kostnad av 3 000 kren kostnad av 3000 kr.

Kompetens som krävs för att få förskrivningsrätt

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om:

 • Produkternas funktion
 • Riskerna vid användning av produkterna på patienter/ brukare
 • Hantering av produkterna
 • Vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskada, när en negativ händelse har inträffat (SOSFS 2008:1).

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel tillkommer dessutom krav på kunskap om policy och regelverk för hjälpmedel i Landstinget Dalarna samt olika huvudmäns ansvar för hjälpmedel.

Förskrivarens ansvar att produkten motsvarar patientens behov

Den som förskriver, utlämnar eller tillför ett hjälpmedel till en patient skall identifiera dennes behov och ansvara för att produkten motsvarar behoven. I denna uppgift ska ingå att (SOSFS 2008:1):

 • Prova ut och anpassa produkten till patienten
 • Samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna, utlämnade eller tillförda produkter
 • Bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt
 • Ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs
 • Informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter
 • Instruera och träna användaren
 • Se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll
 • Följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan

I ovanstående ingår även att göra en riskbedömning (viktning av risker) vid användning av tillhandahållet hjälpmedel och att vidta åtgärder för att förhindra dessa risker. Riskbedömning och vidtagna åtgärder dokumenteras i patientjournalen.

En förskrivare ansvarar för att alla faserna i förskrivningsprocessen genomförs. Vem som är förskrivare ändras inte om vårdnadsansvaret för patienten övergår till annan vårdgivare. Ansvaret för de följande faserna i förskrivningsprocessen övergår dock till den som övertagit vården, under förutsättning att överrapportering skett.

Alla befattningshavare som medverkar i förskrivningsprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats. Arbetsuppgifterna ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den information om hjälpmedlet och dess användning som ges till patienten/brukaren alternativt närstående ska vara tydlig och begriplig. Informationen bör lämnas både i skriftlig och muntlig form och vara anpassad till patientens/brukarens förutsättningar. Det är viktigt att försäkra sig om att den givna informationen har blivit förstådd. I förekommande fall ska även personal i patientens/brukarens omgivning; skola, gruppboende eller hemtjänstpersonal informeras.

Arbetsgivarens ansvar för information

Förskrivarens ansvar omfattar dock inte att informera all personal som finns runt patienten/ brukaren. Förskrivaren ansvarar för inträning i samband med förskrivning och för uppföljning tills hjälpmedlet är en integrerad del i vardagen. Sedan är det arbetsgivaren som svarar för ytterligare information exempelvis vid inskolning av ny personal. Utbildning I de fall det krävs utbildning eller en speciell kurs för att kunna hantera ett personligt hjälpmedel finns angivelse om detta i respektive riktlinje.

Uppföljning och utvärdering

När patienten/ brukaren har använt sitt hjälpmedel en tid behöver funktion och nytta utvärderas, undantag för hjälpmedel och situationer som kan anses som självklara och utan risk.

Vid uppföljningen bedömer förskrivaren om behovet av hjälpmedel kvarstår och tar ställning till om nya eller kompletterande åtgärder behövs. Om annan befattningshavare övertar behandlings- och därmed uppföljningsansvaret för hjälpmedlet, skall förskrivaren överrapportera all viktig information. När ett hjälpmedels funktion och nytta har följts upp och utvärderats, är ärendet avslutat.

Den enskildes situation, diagnos eller andra orsaker kan föranleda ytterligare uppföljning.

Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslag för landsting och kommuner, men ger inte rättigheter till den enskilde att få hjälpmedel. Beslut om hjälpmedel kan inte överklagas till domstol.

Om patienten/ brukaren inte är nöjd ska hen i första hand vända sig till förskrivaren eller till förskrivarens närmaste chef. Om patienten/ brukaren har synpunkter på insatsen kan hen också vända sig till Patientnämnden i Dalarna.

Grundprincipen är att endast en uppsättning av hjälpmedlet kan förskrivas, men det är patientens behov som avgör om hjälpmedel ska förskrivas i flera antal.

Människor lever olika och därför ser behovet olika ut. Vad som är normala aktiviteter i en persons vardag, är inte detsamma för någon annan. Behovet måste därför prövas individuellt utifrån den enskildes behov och delaktighet.

Några exempel på när dubbelförskrivning kan vara aktuellt:

 • Extrem förslitning av hjälpmedel/tillbehör av förbrukningskaraktär; funktionshindret kan medföra extrem förslitning/förbrukning inom en kort tidsperiod och då kan det vara mer samhällsekonomiskt och mer praktiskt för den enskilde om fler hjälpmedel av samma typ förskrivs vid samma tillfälle.
 • Miljöfaktorer: Olika boende, t ex när föräldrar lever åtskilda, vid olika boendeplan, vid inom- respektive utomhusanvändning, i boende respektive skola. Vad som är rimligt att flytta mellan olika boende, skola, fritids etc får bedömas utifrån aktuell situation och antal hjälpmedel som ska flyttas.
 • Patientsäkerhet: Syrgasutrustning för att garantera medicinsk säkerhet

Dubbel uppsättning av hjälpmedel kan inte förskrivas som extra trygghet för om ordinarie hjälpmedel går sönder eller för ökad bekvämlighet

Förskrivning/Utprovning av hjälpmedel

Alla hjälpmedel som förskrivs är ett lån till patienten/brukaren oavsett om patienten/brukaren är svensk medborgare, asylsökanden eller pappers/tillståndslös. Låneavtal skrivs.
För mer information, se under rubriken Rätt till sjukvård via länken nedan.
Förskrivning av hjälpmedel inkl. beställning av tjänst görs via blankett. Finns i WebSesam och journal.
Eventuellt reservnummer kan anges i rutan för personnummer.
Hjälpmedel som förskrivs till en enskild patient, enligt de regler som gäller för asylsökanden faktureras regionen centralt.

 • Kundnummer för asylsökande är 2980
 • (Kundnummer för pappers/tillståndslösa är 4451)
 • Kvotflykting med permanent upphållstillstånd – förskrivande enhet betalar

Asylsökande Information till förskrivare

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?