Samtal om barnbibliotekariers kompetens

Datum: 09 juni 2020 - 09 juni 2020
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Microsoft Teams

Välkommen till ett digitalt rundabordssamtal om barnbibliotekariers kompetens utifrån studien med samma namn från Regionbibliotek Stockholm.

I september kom regionbibliotek Stockholm med en studie som heter Barnbibliotekariers kompetens: en fokusgruppsstudie i Stockholms län. Jenny Lindberg, Högskolan i Borås, fick i uppdrag av regionbiblioteket att fördjupa sig i frågan med hjälp av fokusgruppssamtal med barnbiblioteksmedarbetare och bibliotekschefer i Stockholms län.

Studiens syfte är att bidra med kunskap om de centrala kompetenser som behövs i arbetet med barnbiblioteksverksamhet. Kompetensfrågan belyses ur tre perspektiv: medarbetarperspektiv, ledningsperspektiv och professionsperspektiv.

Vilka är de centrala och avgörande kunskaperna i arbetet som barnbibliotekarie idag? Vad skiljer barnbibliotekariens kompetens från andra bibliotekariers? Var lär man sig det man behöver kunna som barnbibliotekarie? Hur går det till?

De här frågorna är vägledande för vårt samtal. Läs studien med öppna ögon och skriv ner alla reflektioner och tankar du får till ditt eget arbete och din egen yrkesroll under läsningen.

Frågor: malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

Tillbaka