Kulturrådets förslag till att inrätta ett Läsråd

Nyhet – 14 maj 2021, kl. 15:41

Kulturrådet har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett Läsråd. Nu har svaret skickats till Kulturdepartementet. Kulturrådet föreslår att Läsrådet inrättas som ett särskilt organ inom myndigheten, med samverkan över politikområdena.

Kulturrådet utgår från Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, Kulturrådets regleringsbrev för 2021 och regeringens skrivelse Barns och ungas läsning. Kulturrådet har också inhämtat synpunkter från aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och andra berörda myndigheter.

Några av förslagen i korthet:

  • Läsrådet ska bestå av en ännu inte utsedd ordförande och sex ledamöter som representerar olika organisationer.

  • Läsrådets organisationsmodell utvärderas av extern part efter tre år.

  • Läsrådet ska ta tillvara nationella och internationella uppföljningar och utveckla metoder som gör det möjligt att utvärdera läsandet och läsfrämjandet i Sverige.

  • Läsrådet tar fram en årlig, sammanhållen rapport som beskriver läget och pekar ut riktningen framåt.

Läs rapporten: Kulturrådets förslag till inrättande av ett Läsråd

Tillbaka

Dela: