Skolbibliotek för bildning och utbildning

Nyhet – 20 januari 2021, kl. 11:05

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3, utredningen föreslår bland annat att:
- Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
- Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade, i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap och rektor ska vara chef.
- Rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
- Skolbibliotek ska inkluderas i skolans pedagogiska arbete och det ska finnas skolbiblioteksplan. 
Tillbaka

Dela: