Barn som läser böcker.

Språknätverk Dalarna

Ett rikt och utvecklat språk är helt avgörande för ett barns utveckling av det egna jaget, och för dess hela liv. Språket är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att vi ska kunna ta del av och vara en del av samhället. Att försöka främja små barns språkutveckling är därför något som är angeläget för alla samhälleliga instanser.

Länsbiblioteket arbetar sedan 2017 med att skapa och lyfta samverkansmodeller för bibliotek, barnhälsovård, förskola och andra aktörer i länet att stödja föräldrar och familjer i deras roll för de små barnens språkutveckling. Detta gör vi på ett regionalt plan tillsammans med barnhälsovårdsutvecklare, logopedin, folkhälsan och barn-och ungastrategen i regionen. Tillsammans med Dalarnas bibliotek arbetar vi samtidigt lokalt i kommunerna med att skapa en hållbar samverkansstruktur för små barns språkutveckling mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola – och andra samarbetsparter som kan vara aktuella. Arbetet utformas initialt i mindre skala tillsammans med de tre pilotkommunerna Mora, Gagnef och Leksand.

Länsbiblioteket driver satsningen med ett språknätverk i Dalarna. Vi gör detta i samspel med andra regioner i landet som driver sina språksatsningar och projekt, och vi delar kontinuerligt våra erfarenheter med varandra. Länsbiblioteket håller kontinuerligt i utbildning om små barns språkutveckling för all bibliotekspersonal i länet. Vi arrangerar också för andra året i rad Kunskapsdagar inom ämnet, som vänder sig till personal inom bibliotek, barnhälsovård och förskola. Vi ser vikten av att jobba med frågan på bred front, inom hela Region Dalarna, och vill väcka frågan som en nödvändig del i arbetet för ett jämlikt och socialt hållbart Dalarna.

Ett rikt språk, ett rikt samhälle

Forskningen inom språk och läsfrämjande är helt enig om vikten av att lägga språkfrämjande insatser tidigt i barnets liv för största möjliga effekt. Bristande stöd och stimulans däremot, kan få stora negativa konsekvenser för såväl barnet, familjen och samhället – ekonomiskt och socialt. Kostnaderna för tidiga språkstimulerande insatser är ytterst små för ett samhälle, jämfört med de stora vinster som genereras på längre sikt.

Att det finns en positiv attityd till läsning i ett barns hem är en betydelsefull faktor för språkutveckling, likaså att det finns böcker i hemmiljön. Vuxnas betydelse som läsande förebilder för det lilla barnet är otroligt stor. Men att regelbundet läsa högt tillsammans med det lilla barnet är som insats oöverträffad. När en förälder har sitt barn i famnen och läser, pekar och berättar, skapas ett band mellan de två. Boken knyter barn och vuxen samman, och bidrar till en större samvaro, samspel och gemenskap. 

Under 2020 kommer Länsbibliotek Dalarna att erbjuda kunskapspass om språk, språkutveckling och högläsning till all bibliotekspersonal i Dalarna. Det är Nea Hedefalk, logoped på länsbiblioteket som kommer att hålla i kunskapspassen, som är en del av insatserna inom arbetet med ett språknätverk Dalarna - vårt samverkansarbete för de små barnens läsning och språkutveckling.

Nea har tagit fram fyra kunskapspass där två av passen - de ni kan se nedan - riktar sig till all personal, och de andra två till barnbibliotekspersonal. Nea och bibliotekskonsulent Malin Magnusson Barle kommer att höra av sig till alla bibliotek för att ta fram ett datum som passar för ett kunskapspass-besök i vår. 

Några datumförslag:

onsdag 5 februari

onsdag 19 februari

tisdag 3 mars

tisdag 10 mars

För mer info se bifogad PDF nedan

Kunskapspass 2020 2 sidor.pdf

Dela:

Hade du nytta av informationen?