timrad fasad

Projekt inom kulturområdet

Region Dalarna är projektägare till flera projekt med extern finansiering till exempel från Statens Kulturråd och EU.

Projekt är en arbetsform för att utveckla verksamheten och testa nytt som inte ryms inom befintlig budget. I vissa projekt är Region Dalarna projektägare och in andra är vi samverkanspart.

Sedan 2014 jobbar vi med att bevara, uppmärksamma och utveckla länets timmerhusmiljöer tillsammans med kommunerna i Gagnef, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen samt Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarnas museum och Dalarnas hembygdsförbund.

Inom projektet pågår bland annat:

Information om timmerhusmiljöer
I syfte att höja allmänhetens kunskapsnivå om timmerhusmiljöer produceras en skärmutställning som ska turnera i länet från 2019. Dalarnas museum producerar också en film om timring med utgångspunkt i Nordiska museets filmmaterial som finansieras av Dalarnas hembygdsförbund.

Program i Mora hösten 2019 kring byggnadsvård och timmerhus (Pdf, 8 sidor)

En utställning om timmerhusmiljöer i Övre Dalarna - husen som besjälar landskapet (Inbjudan som pdf, 1 sida)

Fallstudie av moderna timmerhus
Föreningen svenska timmerhus har beställt två fallstudier av moderna timmerhus. Syftet är att få bättre kunskap om timmerhuskonceptets läge i den pågående förstärkningen av kraven på byggnaders energihushållning och hållbarhet. Det konkreta målet är att få fram en vetenskapligt kvalificerad dokumentation av de utvalda husens egenskaper.

I ett examensarbete på Högskolan Dalarna har en studie gjorts för att undersöka lufttätheten hos moderna timmerhus och deras möjlighet att klara de nya kraven.

Johan Jönson och Eric Brinkebäck: Fallstudie av moderna timmerhus (pdf, 63 sidor)

Seminarium om medeltida timmerbyggnader
Dalarnas hembygdsförbund arrangerade 2014 ett seminarium om medeltida timmerbyggnader med besök på Zorns gammelgård och exkursioner till byarna Färnäs och Nusnäs. Cirka 80 personer deltog, varav flera hantverkare, antikvarier, men även deltagare från kommun, skola och civilsamhälle. Seminariet har bidragit till att sammaföra olika aktörer med intresse i medeltida timmerhusen och har gett aktörerna ökad kunskap och medvetenhet om byggnadernas bristfälliga skydd.

Artiklar av Stina Kallin (pdf, 20 sidor)
PM om timmerhusmiljöer (pdf, 15 sidor) 

Dela:

Hade du nytta av informationen?