Social hållbarhet

Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

I båda fallen behandlas mänskliga basala behov och vår gemensamma förmåga att möta dem idag och i framtiden.

Hälsofrämjande för hållbar utveckling

Med hälsofrämjande menar vi en process som gör det möjligt för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den.

Hälsofrämjande processer kan tas till vara som drivkraft för en hållbar utveckling. Detta perspektiv utforskades redan 2010 i rapporten Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling. Att främja hälsa ger hållbarhetseffekter på omgivningen och visar sig vara en av de viktigaste vägarna till det hållbara samhället. Med den egenupplevda hälsan som ingång blir frågan om hållbar utveckling hanterbar i vardagen och tillgänglig för alla.

En systematisk användning av hälsofrämjande processer som drivkraft i hållbarhetsarbete underlättar den ledning och styrning som krävs för en alltmer komplex samhällsutveckling. Perspektivet främjar både samverkan kring gemensamma mål och en självklar känsla av delaktighet i arbetet för ett hållbart samhälle.

Materialet "Ställ om för framgång" beskriver det hälsofrämjande perspektivet som en ingång till frågan om hållbar utveckling och hur det möjliggör en integrering av hållbarhetsbegreppets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Det öppnar upp för en bred uppslutning i viktiga samhällsfrågor.

Dela:

Hade du nytta av informationen?