Folkhälsodata

I regionplanen anges jämlik hälsa som ett prioriterat område.

Resultat från enkäter och statistik bidrar till ökad kunskap om befolkningens hälsotillstånd, skillnader i vårdbehov och hur hälsans sociala bestämningsfaktorer är fördelade i länet. Det är information som bidrar till att bilda underlag dels för styrning och ledning av hälso- och sjukvården i länet, dels för en länsövergripande samverkan för att främja regional utveckling i vilken länets kommuner är avgörande aktörer.

Beskrivning av befolkningens hälsoutveckling är av betydelse för att kunna se förändringar eller mönster över tid. Små skillnader i hälsa indikerar att samhällsfunktionerna möter de basala behov de är till för att möta hos samtliga grupper i befolkningen. Minskade skillnader i hälsa är dessutom en förutsättning för en framgångsrik samhällsutveckling och livskraftig ekonomi.

Rapporter

Regionen har tagit fram tre rapporter baserat på nästan 14 000 enkätsvar från den folkhälsoenkät som genomfördes i Dalarna 2014. De tre rapporterna belyser skillnader i hälsa, skillnader i levnadsvanor samt upplevelser av tillit, trygghet och sociala relationer. Dessa skillnader mellan olika socioekonomiska grupper relaterar till de skillnader i medellivslängd som enligt senaste nationella folkhälsorapporten "Folkhälsans utveckling årsrapport 2018" fortsätter växa i Sverige.

Skillnader i hälsa – hämmar regional utveckling

Rapporten presenterar resultat ur "Hälsa på lika villkor – Dalarna 2014" rörande hälsoskillnader. Skillnader i hälsa ses vid flera tillstånd mellan personer med enbart förgymnasial utbildning och personer med eftergymnasial utbildning. Psykisk ohälsa är högst bland yngre, särskilt bland yngre kvinnor.

Så många som 41 795 personer eller 26 % av Dalarnas befolkning i åldrarna 16-64 anger att de besväras av långvarig sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga. Liksom i övriga landet är problemen vanligare i gruppen med endast förgymnasial utbildning. I Dalarna ses därtill att män med gymnasial utbildning samt både män och kvinnor med eftergymnasial utbildning anger nedsatt arbetsförmåga i signifikant högre grad än riket i övrigt.

Delrapport Hälsa på lika villkor - Hälsa (pdf, 93 sidor)

Skillnader i levnadsvanor – en konsekvens av ojämlikt fördelade resurser

Rapporten presenterar resultat ur "Hälsa på lika villkor – Dalarna 2014" rörande skillnader i levnadsvanor. Den sociala gradienten med högre förekomst av riskabla levnadsvanor hos grupper med t.ex. kortare utbildning framträder främst när det gäller rökning, ohälsosamma matvanor, riskabla spelvanor samt vid ansamling av två eller flera riskabla levnadsvanor.


Rökningen minskar, totalt sett, enligt den nationella rapporten "Folkhälsan i Sverige 2016". Dock ses en relativt stor andel rökare bland kvinnor, både i Dalarna och landet i övrigt, i åldrarna 45-64 år där 16 % är rökare. För riskbruk alkohol skiljer det inte så mycket mellan olika socioekonomiska grupper men för Dalarnas del utmärker sig unga män, 16-29 år med att så många som 34 % har ett riskbruk av alkohol, motsvarande siffra för landet är 26 %.

Delrapport Hälsa på lika villkor - Levnadsvanor (pdf, 54 sidor)

Tillit, trygghet och sociala relationer - om mänskliga möten, det sociala kapitalet och dess betydelse för regional utveckling

Rapporten presenterar resultat ur "Hälsa på lika villkor – Dalarna 2014" rörande tillit, trygghet och sociala relationer. Jämfört med Sverige i övrigt ses högre grad av lågt socialt deltagande i Dalarna hos både män och kvinnor. Det är särskilt vanligt bland män i åldrarna 45 år och äldre. Hos kvinnor ses det främst hos de över 65 år.

Totalt är det så många som 25 % av befolkningen som har svårt att känna tillit till andra. Det är i de yngre åldersgrupperna som andelen som har svårt att lita på andra är störst. Det finns även en socioekonomisk gradient där en större andel av personer med kort utbildning har svårare att lita på andra jämfört med personer med längre utbildning.

I HLV Dalarna 2014 svarar 40 % av länets unga kvinnor att de "Ibland" eller "ofta" avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Det är på samma nivå som för unga kvinnor i resten av landet.

Delrapport Hälsa på lika villkor – Sociala relationer (pdf, 48 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?