Natur och hälsa

Naturen stärker det friska. En stärkt individ möter lättare samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom. Vi erbjuder naturunderstödda insatser på Lugnet i Falun.

Naturmiljöer har en hälsoeffekt som framförallt ger stressreduktion. Kontakt med vissa naturmiljöer ger minskad utsöndring av stresshormoner och samtidigt en ökning av lugn-och-ro hormoner. Detta leder i sin tur till såväl fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och avslappning som till psykologiska och intellektuella effekter såsom minskad oro och förbättrad koncentration och inlärning.

Region Dalarna driver naturunderstödd verksamhet vid Sjulsarvet i Lugnets naturreservat i Falun.

Nästa start av Grön förrehabilitering, Steg 1 är onsdag den 12 januari 2022. Sista anmälningsdag är 22 december2021.

Anmälan görs via handläggare till e-post sjulsarvsbacken.falun@regiondalarna.se alternativt via telefon till Inger Petersson, tel 072-560 45 20 eller Marie Gudmundsson, tel 070-385 92 98. Intag sker gruppvis tre gånger per år. 

Upplägg och innehåll

  • 15 veckors gruppaktivitet med 10 deltagare/grupp.
  • Verksamhet tre dagar i veckan, klockan 10-14.30.
  • Plats för verksamheten är Sjulsarvet, Lugnets naturreservat.
  • Dagliga aktiviteter är i huvudsak utevistelse i skogsmiljö året runt. Exempel: skogspromenader, göra upp eld, fika, äta medhavd matsäck. Övriga inslag är trädgårdsaktiviteter, tillverkning av arrangemang och annat hantverk. Även matlagning i naturen, kontakt med hästar, stresshantering och annan friskvård ingår i verksamheten. Aktiviteterna anpassas till årstid, väder och gruppens förmåga.
  • Uppföljning sker kontinuerligt under verksamhetens gång och en individuell handlingsplan för varje deltagare upprättas tillsammans med aktuell handläggare

Om Grön förrehabilitering

Grön förrehabilitering är ett första steg för personer som behöver stöd i rehabiliteringsprocessen efter lång tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Verksamheten består i huvudsak av vistelse i skoglig miljö, där vi nyttjar naturens positiva effekter på människors hälsa. Målsättning för verksamheten är minskad sjukskrivning och att individen går vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Deltagarna kommer till grön förrehabilitering via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- och integrationskontor (AIK).

Anmälan görs löpande via handläggare till e-post sjulsarvsbacken.falun@regiondalarna.se
Kontaktperson:  Marie Gudmundsson, tel 070-385 92 98. Löpande intag sker.

Upplägg och innehåll

Individuell planering och anpassning sker.

  • Verksamheten bedrivs två dagar per vecka; tisdagar och torsdagar klockan 10:00-14:30.
  • Aktiviteterna genomförs mestadels utomhus i natur och trädgård, där vi nyttjar naturens positiva hälsoeffekter. Övriga aktiviteter är exempelvis skötsel av gården, djurkontakt, hantverk, matlagning och bakning. Deltagarna deltar aktivt i förberedelser och genomförande av aktiviteterna. Studiebesök på olika arbetsplatser och hos studieanordnare genomförs.

Om NUA

Sjulsarvsbacken erbjuder en öppen gruppverksamhet för personer med behov av arbetslivsinriktad naturunderstödd aktivitet innan arbetsträning eller arbete/studier. Verksamheten vänder sig till personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet eller som är i etableringsfas och behöver praktiskt, verklighetsanknutet stöd i att utveckla det svenska språket.

Deltagarna kommer till NUA via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- och integrationskontor (AIK).

Dela:

Hade du nytta av informationen?