Samling för social hållbarhet

I Samling för social hållbarhet i Dalarna har olika kompetenser från regionen, länets kommuner, länsstyrelsen och högskolan arbetat med att underlätta styrning och ledning för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna.

Sedan hösten 2016 har vi samlats och arbetat med att:

  • utveckla arbetsformer för att systematiskt mäta, följa och beskriva befolkningens hälsoutveckling och fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer i länet på lokal och regional nivå och kommunicera detta
  • främja kunskapsbaserad praktik
  • stimulera samverkan och kunskapsallianser inom och mellan länets lokala och regionala samhällsaktörer i offentlig, privat och civil sektor
  • sprida kunskap och erfarenhet inom utvalda temaområden som är avgörande för att minska skillnader i hälsa och främja social hållbarhet

Rapporter och material

Ett systematiskt arbete för jämlik hälsa sker efter två huvudsakliga principer

Den ena principen handlar om åtgärder som är riktade direkt mot de centrala livsområdena. Det är åtgärder som kan bidra till mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala positioner i det tidiga livet, i skolan, i arbetslivet, inkomster etc. Särskilt angeläget är åtgärder som rör barns och ungas uppväxtvillkor, läs mer i Samlingens delrapporter här nedan.

Den andra principen handlar om åtgärder som indirekt kan påverka jämlik hälsa via styrning och uppföljning. Åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande infrastruktur för strategisk styrning och uppföljning av det tvärsektoriella arbetet för mer jämlik hälsa. Denna andra form av åtgärder är temat för Samlingens slutrapport.

Samlingens process har lett fram till två rekommendationer:

  1. Skapa en regional samverkansstruktur till stöd för det lokala tvärsektoriella arbetet för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna.
  2. Skapa en regional arena för sociala innovationer i Dalarna.

Läs mer om Samlingens resultat och rekommendationer i slutrapporten. Visst urval av data från Dalarna finns att ta del av i appendix.

Dela:

Hade du nytta av informationen?