Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Dalastrategin – regionens strategiska utvecklingsplan

Arbetet med Dalastrategin handlar om att ta till vara på Dalarnas styrkor och möjligheter på bästa sätt. Utveckling och tillväxt sker genom att myndigheter, organisationer och företag diskuterar och planerar hur man på bästa sätt ska utveckla regionen i en positiv riktning. Planerna beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), som är ett gemensamt styrdokument för Dalarna, vi kallar den Dalastrategin.

Dalastrategin 2015–2020 togs fram och beslutades år 2014. Det är en överenskommelse mellan kommunerna, Region Dalarna och näringslivet, det "regionala partnerskapet". I Dalastrategin beskrivs politiska och idémässiga ställningstaganden för Dalarnas framtid och utveckling. Den bestämmer också inriktning på Region Dalarnas verksamhet. Alla fattade beslut ska utgå från strategin.

Region Dalarna har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. Organisationen tar fram Dalastrategin och har ansvar för genomförandet, tillsammans med andra aktörer. Regionen ansvarar också för att följa upp resultat och målsättningar.

En strategi med fyra vägval

Dalastrategin har fyra prioriterade områden - fyra vägval, som till stora delar följer den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.Innovativa miljöer och entreprenörskap.Tillgänglighet och infrastruktur.Livskvalitet och attraktionskraft.

Ny Dalastrategi

Nästkommande RUS tas fram inom nya Region Dalarna och fastställs då av regionfullmäktige. Liksom tidigare blir den ett dokument som kommer att styra organisationens verksamheter.

Dela:

Hade du nytta av informationen?