Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Infrastrukturplanering

Region Dalarna samverkar med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv kring den långsiktiga nationella och regionala planeringen av vägar, järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik.

Dalarna bidrar på ett tydligt och positivt sätt till Sveriges ekonomi genom att vara ett av Sveriges viktigaste exportlän. Exportföretagen i Dalarna har en avgörande betydelse för landets ekonomiska utveckling samtidigt som Dalarna är ett ledande besökslän utanför de tre storstadsregionerna.

För länets tillväxt är det helt nödvändigt att skapa en närhet till de nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Det krävs en effektiv samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra både till en regionförstoring och till ett rundare Dalarna. Region Dalarnas arbete syftar till att få till stånd en modern och stärkt transportinfrastruktur såväl inom som utom länet.

Dokument

Dokument rörande remissförslag för länsplan 2018-2029:

Fastställd länsplan (pdf, 51 sidor)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 19 sidor)

Planer för regional transportinfrastrukturplanering:

Strategi för miljöanpassade transporter för Dalarna (pdf, 20 sidor)

Samhällsekonomiska bedömningar:

SEB lv 1053 Flygplats Sälen (pdf, 34 sidor)
SEB Lv 10241025 Vasaloppsvägen (pdf, 38 sidor)
SEB Rv 66 U länsgräns-Smebacken-Ludvika (pdf, 30 sidor)
SEB Rv 66 U länsgräns-Smedjebacken (pdf, 31 sidor)
SEB Rv 66 Ö Tandö-Bu (pdf, 41 sidor)

Regional systemanalys:

Regional Systemanalys Dalarna 2016 (pdf, 86 sidor)
Regional systemanalys Dalarna 2016 (blädderversion, extern länk)

Regional transportinfrastrukturplanering

Planenerna nedan är upprättade och fastställda av Region Dalarna.

Policy Strategi för miljöanpassade transporter för Dalarna (pdf, 20 sidor)

Nationell plan för transportsystemet

Den nationella planen för transportsystemet upprättas av Trafikverket och fastställs av regeringen. Den senast fastställda planen gäller för perioden 2014-2025. Kommande nationella transportplan som ska gälla för perioden 2018–2029 ska fastställas under våren 2018.

Region Dalarnas remissvar nationell transportplan 2018–2029 (pdf, 10 sidor

Bilaga 1. Remissvar Nationell plan, Vår gemensamma syn på Dalabanan (pdf, 3 sidor) 

Dela:

Hade du nytta av informationen?