Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regionalt utvecklingsansvar

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Ett innovativt näringsliv som står sig såväl lokalt som nationellt och internationellt och att unga människor ser en ljus framtid i Dalarna. Det är det som ingår i att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Den 1 januari 2019 förenas Landstinget Dalarna och Region Dalarna och bildar tillsammans en ny regionorganisation. Sammanslagningen ger en tydligare koppling mellan hälsa och välfärd, regional utveckling och tillväxt. Till den nya organisationen överförs även vissa delar av Länsstyrelsen i Dalarnas verksamhet inom regional utveckling. Därmed samlas alla frågor som riksdagen hänfört till det regionala utvecklingsansvaret i samma organisation.

Att ha det regionala utvecklingsansvaret (RUA) handlar om att skapa goda förutsättningar för att människor kan bo, leva, trivas och verka i vår region. Då behövs utbildningsmöjligheter, arbeten, infrastruktur som binder ihop oss med övriga landet, ett innovativt näringsliv som står sig såväl lokalt som nationellt och internationellt och att unga människor ser en ljus framtid i Dalarna. Det är det som ingår i att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling.

I rollen som regionalt utvecklingsansvarig ingår att:

 • företräda regionala intressen
 • samla aktörer och skapa samarbeten
 • prioritera genom långsiktig och strategisk planering
 • ta initiativ, leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet
 • besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
 • följa upp, utvärdera och återrapportera till regeringen
 • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
 • arbeta med länets kompetensförsörjning

Det regionala utvecklingsansvaret (RUA) är grunden för den regionala utvecklingsförvaltningens verksamhet och innehåller följande delar:

 • Fortlöpande arbete med Dalastrategin
 • Uppföljning och analys
 • Projektfinansiering
 • Infrastrukturplanering
 • Digitalisering
 • Näringslivsutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • EU- och internationellt perspektiv (bland annat genom Central Sweden)
 • Jämställdhetsperspektiv
 • Integration (projektet Vägen in)
 • Ungdomsstrategiskt arbete (Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion)
 • Energi, klimat och miljö

Det regionala ansvaret regleras av riksdagen i Lagen om utvecklingsansvar. I början av 2000-talet ställdes politiken om från regional politik och näringspolitik till dagens regionala utvecklingspolitik med målet "väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet". Utgångspunkten är utvecklingsfrämjande åtgärder utifrån lokala och regionala styrkor och möjligheter. Den regionalt utvecklingsansvariga har ett ansvar att samla kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, näringsliv och civilsamhälle och det framgår där att det är den regionalt utvecklingsansvariga som ska samordna genomförandet av en strategi för länets utveckling. I det regionala utvecklingsansvaret ingår även uppdrag som ges genom särskilda regeringsbeslut. Exempel på sådana är arbetet med kompetensförsörjning och Digital Agenda.

Regionalt tillväxtarbete regleras i flera lagar och förordningar:
• lag om utvecklingsansvar (2010:630).
• förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583).
• förordning om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (2003:596).
• förordning om statligt stöd till regionala investeringar (2015:211).
• förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (2015:210).
• förordning om statligt stöd inom europeiska regionala utvecklingsfonden (2015:212).

 

Långsiktigt hållbar tillväxt

Den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft är vägledande för att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken:

"Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft."

Hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – ska vara integrerade i tillväxtarbetet och i alla prioriteringar. Dessa perspektiv bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.

Hållbar regional utveckling

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda2030. De 17 målen består i sin tur av 169 delmål. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Den hållbara utvecklingen består av tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN står bakom resolutionen. I likhet med alla resolutioner antagna av FN:s generalförsamling är Agenda 2030 inte juridiskt bindande, utan förlitar sig på medlemsländernas goda vilja. I en analys av OECD-länderna anses Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz ha de bästa förutsättningarna att leverera på målen i Agenda 2030. Av de fem länderna ligger Sverige i topp.

Energikontor Dalarna

Energikontor Dalarna ska bidra till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete. Samling för social hållbarhet i Dalarna Dalastrategin – Dalarna 2020 beskriver människors lust, vilja och skapandekraft som drivkraften för en hållbar tillväxt. När skillnader i hälsa och livsvillkor växer i befolkningen hämmas denna drivkraft. Mot bakgrund av detta har arbetet i Samling för social hållbarhet i Dalarna inletts.

Samling för social hållbarhet i Dalarna

Dalastrategin – Dalarna 2020 beskriver människors lust, vilja och skapandekraft som drivkraften för en hållbar tillväxt. När skillnader i hälsa och livsvillkor växer i befolkningen hämmas denna drivkraft. Mot bakgrund av detta har arbetet i Samling för social hållbarhet i Dalarna inletts.

Jämställd regional tillväxt

Jämställd regional tillväxt i Dalarna 2016 – 2018, är ett regeringsuppdrag, och ett samarbete mellan det regionala ledarskapet, det vill säga Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna. Syftet med projektet är att det regionala ledarskapet ska driva frågor om jämställdhet, integration och unga, utifrån ett normkritiskt perspektiv inom tillväxtområdena Innovation, Entreprenörskap och Kompetensförsörjning.

Sveriges bästa ungdomsregion

Dalarna behöver ungas drivkraft och kompetens. Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete och bilda familj. Att satsa på unga är viktigt för var och en som är ung men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. I februari 2015 blev strategin Dalarna – Sveriges Bästa Ungdomsregion, antagen i Region Dalarnas direktion.

Vägen In

Vägen in – Regional överenskommelse om etablering av nyanlända 2015–2020. Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet och fem utpekade samverkansområden. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?