God och nära vård – en omställning i hela Sverige

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en God och nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet men i samspel med andra aktörer.

Vad är God och nära vård?

Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen. Det finns därför behov av att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet. Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige på både lokal, regional och nationell nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål för hälso- och sjukvård samt genomförandet av FN:s Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling.

Primärvården som nav där individen är kärnan

Omställningen handlar inte om en ny benämning på dagens primärvård eller en ny organisationsform eller vårdnivå. Men det berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med primärvården som nav och individen är kärnan. Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en gemensam fokusförflyttning, där samordningen, samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är avgörande. Basen och navet för vården ska vara primärvården, som utförs av såväl regioner, kommuner som privata utförare.

Utgångspunkten ska alltid vara individens behov och vården ska vara utformad för och tillsammans med den individ som den är till för. Kärnan i den goda och nära vården är därmed ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje enskild individ. Det gäller oavsett om du är barn eller ungdom, mitt i livet eller äldre, samt om du söker hjälp för fysisk eller psykisk ohälsa.

Primärvården i region och kommun behöver också samspela med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och civilsamhället men även statliga myndigheter. Med den fysiska och psykiska hälsan i fokus behöver primärvården och folkhälsoarbetet också ske i nära samverkan med varandra.

Omställningen handlar om fyra fokusförflyttningar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver omställningsarbetet som en fokusförflyttning. Omställningen till God och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta tillsammans för regionen och kommunerna. Detta beskrivs som ett paradigmskifte av den svenska hälso- och sjukvården.

Fokusförflyttningen beskrivs av SKR enligt nedan. Läs om Omställning till Nära vård på SKR webbplats (extern länk)

1. Person och relation

Från organisation till person och relation

  • Utgå från personernas individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet.

  • Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet

2. Aktiv medskapare

Från passiv mottagare till aktiv medskapare

  • Skapas tillsammans med invånare, patienter och brukare.

3. Proaktivt och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

  • Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet.

  • Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.

  • Skapa förutsättningar för jämlik hälsa

4. Personens fokus

Från isolerade vård/omsorgsinsatser till samordnat utifrån personens fokus

  • Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.

  • Främja gemensamt ansvarstagande och tillit.

  • Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Styrande dokument 

Dela:

Hade du nytta av informationen?