God och nära vård Dalarna

Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige, och även här i Dalarna pågår en resa. Den goda och nära vården behöver växa fram tillsammans i samverkan.

Översiktsbild.jpg

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan

Här i Dalarna pågår arbetet redan på många håll och som stöd i det pågående och framtida arbetet har en länsgemensam strategi tagits fram i bred samverkan mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.
Den länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna (2022-2030) utgör ett styrdokument för att stödja den lokala och regionala nivån i omställningen.
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan.

Den 27 april 2022 fattade Välfärdsrådet beslut om rekommendation att anta den länsgemensamma strategin och nu väntar efterföljande politiska beslut i Dalarnas 15 kommuner och i Region Dalarna.

Bakgrund

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket för förvaltningschefer. En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd, RSS Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?