Brukarinflytande på olika nivåer

I arbetet med brukarinflytande ses att det blir ett bättre resultat om personer med egen erfarenhet får vara delaktiga i de beslut som tas. Oavsett om det är beslut som tas varje dag ute i vård och omsorg eller om det är beslut på en mer övergripande strategisk och politisk nivå.

Illustration av nivåer på brukarinflytande

Här handlar det om möjligheten att kunna påverka på en organisatorisk och strategisk nivå. Tex vid utformande av vårdprogram, riktlinjer eller politisk påverkan.

Det handlar också om hur patienternas, brukarnas och anhörigas företrädare bereds möjlighet att framföra sina samlade erfarenheter i dialog med beslutsfattare.

 

Här handlar det om möjligheten till inflytande i beslut som rör en verksamhet, tex en vårdavdelning eller ett boende. Det handlar också om hur vården och omsorgen lyssnar på – och tar intryck av – vad olika målgrupper upplever ger kvalitet i olika verksamheter.

Exempel:
- Vad tycker patienterna på en viss öppenvårdsmottagning är bra rutiner för tidsbokning eller vilka kommunikationskanaler tycker de passar bäst utifrån sina förutsättningar?

- Hur vill de boende på just det här HVB-hemmet att det ska fungera för att det ska bli bra?

- Har man lyssnat på brukarnas egna beskrivningar av sina behov innan man inrättar en ny behandlingsmetod inom slutenvården?

Informationen hämtad från nsph.se 

Här handlar det om den enskildes möjlighet att påverka sin egen livssituation och det sociala stöd som den eller någon i dennes familj behöver. Det handlar också om hur den enskilde patienten, brukaren eller anhöriga får möjlighet att vara delaktiga i mötet med vården eller omsorgen.

Exempel
- Får man möjlighet att vara med och utforma sin behandling på ett sätt som gör att den passar just ens egna preferenser eller värderingar?

- Får man möjlighet att pröva olika insatser och utvärdera vilken som man tycker passar bäst?

Informationen hämtad från nsph.se