Inflytande och delaktighet – psykisk hälsa

Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa är ett projekt som startade hösten 2018 och sträcker sig till 2020-12-31. Syftet är att med stöd av en Brukarinflytandesamordnare (BISAM) utveckla metoder för att inhämta och samordna expertkunskap ur brukarnas perspektiv samt stärka befintliga intresseorganisationer inom området psykisk hälsa.

Utgångspunkten är att patientens eller brukarens egna upplevelser och önskemål utgör en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet för att höja kvaliteten inom psykiatrisk vård.

Projektets mål är att:

  • Att patienter, brukare och anhöriga ses som medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa, såväl på individ- som verksamhets- och systemnivå.
  • Att rollen som inflytandesamordnare kan implementeras i ordinarie verksamheter för att tillgodose in hämtandet av brukarperspektivet.
  • öka kunskapen inom psykiatrin om vikten av brukarens inflytande.
  • skapa rutiner inom psykiatrin för att tidigare informera och inhämta synpunkter från brukarrörelsen (föreningar inom psykisk hälsa och personer med psykisk ohälsa) vid verksamhetsförändringar
  • stärka intresseföreningar inom psykisk hälsa att utveckla sin verksamhet

Hur arbetet bidrar till vården

För vården innebär projektets arbete att brukarna kommer att blir en del i det dagliga arbetet. Projektet bidrar också till att patienter och anhöriga ska känna att de är delaktiga i beslut som påverkar patienten. Likaså ska intresseföreningar  känna sig delaktiga i beslut som påverkar deras verksamhet. Projektets arbete har lett fram till att brukarrörelsens synpunkter finns tillvaratagna i handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa”.

Nära samarbeten och samordnare av information

Projektet samarbetar med föreningar inom psykisk hälsa och är en naturlig del i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Projektet samordnar information från de olika intresseföreningarnas verksamheter i form av ett nyhetsbrev som skickas ut via mejl och publiceras på projektets Facebooksida "Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa".

MHFA - Första Hjälpen till psykisk hälsa

MHFA - Mental Health First Aid, Första hjälpen till psykisk hälsa.

Precis som den traditionella Första hjälpen utbildningen och hjärtlungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns det ett Första Hjälpen program vid olika psykiska kristillstånd, även den med en handlingsplan.

Utbildningen finns i tre olika versioner, ungdom, vuxen och äldre. 
Planerade kurser:
OBS! Endast distansutbildningar nu! 

Ungdom 26, 27, 31, augusti samt 1 september klockan 10.30-15.30 samtliga tillfällen.

Vuxen 8, 11, 15, 16 september klockan 13.00-16.30 samtliga tillfällen.

Äldre 21, 23, 28, 30 september klockan 13.00-16.30 samtliga tillfällen.

Mejla din anmälan till: halsa.valfard@ltdalarna.se
Ange följande uppgifter:
Namn:
Befattning/Roll:
Organisation:
Adress dit manualen ska skickas:
Fakturaadress inkl. eventuell referenskod:
Epost-adress:
Telefon nr:

Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom (14 tim)
Ungdomskursen har en särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12–18 år och är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, tex. skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. 
Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnos-grupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. 
Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att
lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en
ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen (12 tim)
Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. 
Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra
en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. 
Kursen lär ut en handlingsplan och var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, grupp-övningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre (12 tim)
Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. 
I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, matproblem och undernäring. Fokus i programmet
är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa är Dalarnas motsvarighet till NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och består av:
Föreningen Balans Dalarna
IFS Dalarna
OCD förbundet
Svenska Kyrkan
SPES Dalarna
Attention Dalarna
RSMH Dalarna
nxtME Dalarna
Fontänhuset

Dela:

Hade du nytta av informationen?