Läs mer:

Brukarmedverkan i en evidensbaserad praktik innebär att den professionelle och den enskilde gör något tillsammans, i stället för att professionen gör något med, eller för, den enskilde. Den professionelles roll är bl.a. att bidra med kunskap om insatser och behandlingsmetoder, förklara deras för- och nackdelar och uppmuntra den enskilde att ta aktiv del i besluten kring insatser. Den berörda personen bidrar med sina erfarenheter av att leva med problemen och beskriver sina behov, värderingar och önskemål. På så sätt involveras den berörda personen och motivationen ökar.

Bästa tillgängliga kunskap kan, i form av forskningsrön, komma från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Kunskap och erfarenheter från profession och brukare kan bli beprövad erfarenhet. Detta är kunskap som bygger på goda exempel där kunskaper från profession och brukare har synliggjorts, värderats och systematiserats genom uppföljning, dokumentation, kritisk granskning och spridning.

Beprövad erfarenhet förutsätter systematisk uppföljning. Genom beprövad erfarenhet kan nya arbetssätt och metoder utvecklas och professioner kan bli medskapare av kunskap och på så vis bygga professionalitet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?