Samordning inom statlig kunskapssstyrning

Det finns flera samordningsorgan på kunskapsstyrningsområdet dels mellan statliga myndigheter, dels mellan statliga myndigheter och företrädare för regioner eller kommuner. Nedan beskrivs några:  

Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst, Rådet, behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän samt profession. I rådet ingår tio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Huvudmannagruppen
Består av politiska företrädare för regioner och kommuner. Huvudmannagruppen består av sexton ledamöter, varav sex ledamöter företräder regionerna och tio ledamöter företräder kommunerna. (Regleras i Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.)

Partnerskapet
Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) bildat ett partnerskap som hanterar frågor som rör kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Representanter från NSK-S ingår också i Partnerskapet, länk till nedan) Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan med syfte att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.  Inom Partnerskapet beslutas om olika prioriterade samverkansområden som syftar till att att stärka den regionala nivåns kapacitet och förmåga att stötta lokala verksamheter med systematisk uppföljning m.m. . Yrkesresan är ett prioriterat samverkansområde som utmynnat i en nationell implementering.

Det finns även ett Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer
För att stödja samverkan och lärande mellan respektive RSS och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nationellt nätverk.

NSK-S – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten
Kommunerna har tillsammans med fem av de nio myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap och SKR skapat en strategisk grupp som kallas Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).

Nationella Socialchefsnätverket
Socialchefsnätverket är ett av SKR:s strategiska chefsnätverk. Det utgörs av socialchefer och består av minst en representant från varje län. Det övergripande syftet med Socialchefsnätverket är dialog och erfarenhetsutbyte.

Andra nationella (RSS) nätverk
Andra nationella nätverk med regionala representanter för samverkan, stöd och lärande mellan regionerna, kommunerna och den nationella nivån och där SKR är sammankallande.

Nätverken utgör forum inom specifika områden:

  • Barn och unga
  • Digitalisering inom socialtjänst
  • Funktionshinder
  • Kvinnofrid
  • Missbruk och beroende
  • Systematisk uppföljning och analys

Äldre

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?