Statlig styrning med kunskap och nationella kunskapsstöd

Den statliga kunskapsstyrningen sker via regeringen och ett flertal myndigheter.

Statliga myndigheter tillhandahåller olika typer av kunskapsstöd. Socialstyrelsen har i uppdrag att främja utveckling av metoder och arbetsformer i socialt arbete. Myndigheten utarbetar t.ex. nationella riktlinjer som ger rekommendationer om behandlingar och metoder. Socialstyrelsen ansvarar vidare för den nationella webbplatsen www.kunskapsguiden.se där kvalitetssäkrad kunskap inom områdena psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende, barn och unga, funktionshinder, ekonomiskt bistånd, våld, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder m.m. samlas. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har till uppgift att utvärdera metoder och insatser inom sjuk- och tandvård, socialtjänst samt funktionstillstånd/-hinder.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn och att göra tillståndsprövningar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). Andra myndigheter relevanta för området är Folkhälsomyndigheten som ska verka för god folkhälsa och bl.a. utvärdera effekter av metoder inom folkhälsoområdet, Myndigheten för delaktighet som ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet och tillgänglighet samt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) som tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vård och omsorg.  Högskolor och universitet är också betydande myndigheter för kunskapsstyrningen. Medarbetare i vården och socialtjänst får därutöver tillgång till kunskap via forskningsrapporter, systematiska kunskapsöversikter, vetenskapliga tidskrifter och databaser (läs mer i SOU 2020:47 och SOU 2020:36).

 

Läs mer:

Struktur

Dela:

Hade du nytta av informationen?