Bakgrund

Som ett led i utvecklingen till en kunskapsbaserad socialtjänst har en lång rad initiativ tagits från riksdag, regering, kommuner och myndigheter. Det har handlat om förändringar i lagstiftningen liksom olika nationella, regionala och lokala utvecklingsarbeten.

I regeringens betänkande ”Evidensbaserad praktik – till nytta för brukaren” (SOU 2008:18) uppmärksammades behoven av regionala stödstrukturer för evidensbaserad praktik. Där drogs slutsatsen att statens riktade stöd till huvudmännen bör vara långsiktigt och i första hand inriktat på stöd till strukturer som underlättar uppföljning och utvärdering av verksamheten, användning och implementering av ny kunskap, samt stärka forskningskompetensen inom socialtjänsten.

Betänkandet lade grund för att det under åren 2010–2015 träffades överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att ge stöd till att utveckla en evidensbaserad praktik (läs mer i avsnittet Kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik).

I linje med överenskommelserna bildade kommunerna i varje län regionala samverkans- och stödstrukturer, även kallade RSS. Efter att överenskommelserna löpt ut ansvarar huvudmännen själva för finansieringen av stödstrukturerna och i vissa fall, som i Dalarna (läs mer i avsnittet RSS Dalarna), finansierar, länets femton kommuner och Region Dalarna den regionala samverkans- och stödstrukturen.

Läs mer:

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) om Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS