Uppdraget

Syftet med den regionala samverkans- och stödstrukturen är att vara en part mellan den nationella nivån och den lokala (operativa) verksamheten. RSS bidrar med ett regionalt utvecklingsstöd för t.ex. implementering av nationella kunskapsstöd som t.ex. nationella riktlinjer, vård och insatsprogram, ny kunskap och nya metoder. RSS kan också bistå med metodstöd för att analysera lokal faktaunderlag som t.ex. öppna jämförelser för att ta vara på kunskap och erfarenheter på ett lokalt plan. Ett annat område där den regionala stödstrukturen verkar är att öka förutsättningar till praktiknära forskning, studier och regionalt samordnade utbildningar (läs mer i avsnittet RSS Dalarna) och SUD)

Arbetet inom den regionala strukturen kan vidare bidra till underlag för huvudmännens politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet (läs mer i avsnittet Välfärdsrådet).

Inom ramen för utvecklingsarbetet utgör RSS också en central aktör i att främja och stödja samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regionen, inom områden och målgrupper som rör socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården tillika regionens hälso-och sjukvård.

Sammantaget är RSS uppdrag är att bidra till utvecklingen av en kvalitetssäkrad praktik som är anpassad till regionala och lokala prioriteringar genom att:

  • bidra till samverkan i frågor som rör socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och region

  • vara nationell dialogpart för att stödja huvudmännen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning

  • verka för inflytande och delaktighet – från de invånare som har behov av vård och omsorg.

  • stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå, vilket kan innebära att:

         - identifiera behov av kunskapsutveckling

         - stödja systematisk uppföljning och analys

         - stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering

         - stödja kompetensutveckling