LPO Diabetes Endokrinologi/Diabetesrådet

LPO Diabetes Endokrinologi/Diabetesrådet ska verka för att personer med diabetes eller annan endokrinologisk sjukdom i Region Dalarna får en god, kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård.

Medlemmarna består av läkare och diabetessjuksköterskor från primärvård och specialiserad sjukhusvård, en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och ytterligare en diabetesintresserad sjuksköterska från någon av regionens kommuner, regionens diabetessamordnare samt regionens  sjukvårdsregionala representant i RPO Endokrinologi. Slutligen ska även en patientföreträdare från Dalarnas läns diabetesförening ingå. Vid behov adjungeras ytterligare kompetens t ex ordförande från Läkemedelskommitténs terapigrupp endokrina sjukdomar.

En viktig egenskap för medlemmarna är att inneha god erfarenhet och kompetens av diabetesvård/endokrin sjukdom samt inneha förtroende inom diabetesprofessionen och ha ett intresse och vilja till förbättringsarbete.

LPO diab-endo träffas 2-3 gånger per termin. Viktiga arbetsuppgifter är att vara mottagare av nationella kunskapsunderlag samt att vara ansvarig för implementering och uppföljning av dessa. LPO diab-endo ska stödja chefer och diabetesteam, ansvara för utbildningsinsatser och nätverksträffar samt utforma informationsmaterial till vårdgivare och personer med diabetes eller annan endokrin sjukdom.

Dela:

Hade du nytta av informationen?